Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Drepturile subiectului datelor cu caracter personal

LEGE Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Capitolul III
DREPTURILE  SUBIECTULUI  DATELOR
CU  CARACTER  PERSONAL

    Articolul 12. Informarea subiectului datelor cu caracter
                         personal
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să-i furnizeze următoarele informaţii, exceptînd cazul în care acesta deţine deja informaţiile respective:
    1) identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
    2)  scopul prelucrării datelor colectate;
    3)  informaţii suplimentare, precum:
    a)  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
    b) existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate;
    c) dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.
    (2) În cazul în care datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tîrziu în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal informaţia privind categoriile de date care urmează a fi colectate sau dezvăluite, precum şi informaţiile indicate la alin. (1), cu excepţia pct. 3) lit. c).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care:
    a)  subiectul datelor cu caracter personal deţine informaţiile respective;
    b) prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;
    c) furnizarea informaţiilor este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
    d) înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislaţie.
    Articolul 13. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
    (1) Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obţină de la operator, la cerere, fără întîrziere şi în mod gratuit:
    a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sînt sau nu sînt prelucrate de acesta, de asemenea informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele;
    b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;
    c) informaţii  privind  principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
    d) informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
    e) informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal.
    (2) În cazul în care datele cu caracter personal privind starea de sănătate sînt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există riscul de a se aduce atingere drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi dacă datele nu sînt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se poate face  într-un termen mai mare decît cel stabilit de Legea  privind  accesul la informaţie, în măsura în care aceasta ar putea afecta cercetarea sau rezultatul acesteia, dar nu mai tîrziu de momentul în care cercetarea este încheiată. Subiectul datelor cu caracter personal trebuie să îşi dea consimţămîntul ca datele privind starea de sănătate să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amînări din acest motiv a comunicării informaţiilor prevăzute la alin. (1).
    Articolul 14. Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter
                         personal
    Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obţine de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:
    a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
    b) notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform lit. a), exceptînd cazurile cînd această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
    Articolul 15. Excepţii şi restricţii
    (1) Prevederile art. 4 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2), art.13, 14 şi 28 nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în cadrul acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și la art. 5 alin. (5) lit. g), în scopul apărării naţionale, al securităţii statului şi menţinerii ordinii publice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor subiectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în exercitarea competențelor legale ale autorităţii publice.
    
[Art.15 al.(1) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile stabilite la alin. (1) nu poate depăşi perioada necesară atingerii obiectivului urmărit.
    (3) După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2) din prezentul articol, operatorii vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal prevăzute la art. 12–14.
    (4) Autorităţile publice ţin evidenţa aplicării excepţiilor stabilite la alin. (1) şi informează Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în termen de 10 zile, despre datele cu caracter personal prelucrate în condiţiile prezentului articol.
    Articolul 16. Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu
                         caracter personal
    (1) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.
    (2) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.
    Articolul 17. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
    (1) Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parţală, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăţilor sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.
    (2) Persoana poate fi supusă deciziei prevăzute la alin. (1) în cazul în care:
    a) decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal;
    b) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.
    Articolul 18. Accesul la justiţie
    Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.