Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

     Art. 118. – (1) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este introdus, în conformitate cu Convenţia internaţională privind armonizarea controlului mărfurilor la frontiere, încheiată la Geneva la 21 octombrie 1982, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 215-XVI din 23 octombrie 2008, în scopul simplificării procedurilor de trecere a frontierelor şi, în special, pentru a evita procedurile repetate de cîntărire a vehiculelor rutiere de mărfuri care circulă pe teritoriile părţilor contractante.
    (2) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este eliberat de către întreprinderile care dispun de staţii de cîntărire special amenajate în acest sens, autorizate de Agenţie.
    (3) Utilizarea certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier de către operatorii de transport rutier este facultativă.
    Art. 119. – Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a veculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:
    a) de bună reputaţie şi competenţă profesională;
    b) de existenţă a spaţiilor adecvate.
    Art. 120. – În vederea obţinerii autorizaţiei, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova depune la Agenţie, pentru fiecare staţie de cîntărire, un set de documente care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în condiţiile art. 18; 
    c) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor care efectuează cîntărirea, ce confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire;
    d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;
    e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile ale echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică ale standurilor şi utilajului de încercări;
    f) copia schiţei staţiei, la scara 1:100, cu indicarea amplasării aparatelor şi utilajelor din dotare, a parcării şi căilor de acces.
    Art. 121. – Staţiile de cîntărire urmează a fi dotate cu aparate şi utilaje care corespund fie:
    a) recomandării OIML R 76 „Instrumente de cîntărire nonautomate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie 
    b) recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cîntărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasa de exactitate II sau mai mare. În cazul măsurării masei pe o osie ordinară pot fi admise valori mai mari de eroare.
    Art. 122. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în termen de 20 de zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris.
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a  instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (4) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 123. – (1) Autorizaţia pentru  desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere şi cel al certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier sînt prevăzute în anexa nr. 2 şi nr. 4 la prezentul cod.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate expirat devine nulă.
    Art. 124. – (1) Autorizaţia poate fi suspendată de către Agenţie, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul constatării repetate, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării condiţiilor care au stat la baza autorizării.
    (2) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare; 
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate; 
    c) certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier conţine date false;
    d) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier;
    e) activitatea întreprinderii a încetat;
    f) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (3) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după  6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de cîntărire.
    (4) Agenţia suspendă sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.