Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

     Art. 110. – (1) Pot efectua operaţii de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai întreprinderile autorizate în acest scop de Agenţie, conform prevederilor prezentului cod, care activează în baza Regulamentului privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.

    (2) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar tahografele care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR).
    (3) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar limitatoarele de viteză care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 89.
    (4) Tahografele şi limitatoarele de viteză montate pe vehiculul rutier trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani, în ateliere autorizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. 111. – În vederea autorizării activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de autorizare care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art. 18;
    c) copia certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor direct implicaţi în lucrările de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, care confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare  profesională pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;  
    d) copiile buletinelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate;
    e) copia schiţei punctului de lucru (atelier şi pistă), la scara 1:100;
    f) copiile documentelor de aprobare de model pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză.
    Art. 112. – (1) Agenţia examinează, în termen de 20 de zile calendaristice, cererea de autorizare a activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris.
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate expirat devine nulă.
    Art. 113. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză este prevăzut în Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    Art. 114. – (1) Autorizaţia se eliberează pentru activităţi de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză şi pentru tipuri specificate de tahografe, după caz.  Agenţia indică  în autorizaţie marca sigiliului pe care atelierul îl va aplica pe tahografe.
    (2) Întreprinderile autorizate eliberează clienţilor certificatul de garanţie pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate în atelier şi/sau pentru lucrările efectuate.
    Art. 115. – (1) Autorizaţia poate fi suspendată parţial sau total de către Agenţie, pe un termen de pînă la  30 de zile, în cazul constatării repetate, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării condiţiilor care au stat la baza autorizării şi/sau a Regulamentului privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.
    (2) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate; 
    c) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;
    d) activitatea întreprinderii a încetat;
    e) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (3)  În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita  autorizarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză.
    (4) Agenţia retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile     de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 116. – În cazul reînnoirii, deteriorării, proastei funcţionări, pierderii sau furtului cartelei tahografice eliberate întreprinderilor autorizate, se eliberează o nouă cartelă tahografică în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. Atunci cînd este eliberată o nouă cartelă tahografică în vederea înlocuirii celei expirate, noua cartelă va păstra numărul de cod al atelierului, majorîndu-se însă numărul de ordine cu o unitate. 
    Art. 117. – Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, titularul de autorizaţie este supus controlului din partea Agenţiei privind modul de efectuare a verificării tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză, inclusiv prin vizite de control la punctul de lucru.