Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Efectuarea Controlului

 

Aprobat prin Legea privind Controlul de Stat asupra Activității de Întreprinzător Nr. 131 din 08.06.2012

 

Articolul 20. Decizia de control
    (1) Controlul se efectuează în temeiul deciziei conducătorului organului abilitat cu funcţii de control.
    (2)  Decizia de control va conţine:
    a) denumirea (numele) persoanei supuse controlului;
    b) tipul controlului şi scopul acestuia;
    c) temeiul efectuării controlului, în cazul controalelor inopinate;
    d) aspectele ce urmează a fi examinate în cadrul controlului;
    e) numele complet al controlorului (controlorilor);
    f) termenul de efectuare a controlului;
    g) perioada de activitate supusă controlului.
    Articolul 21. Dreptul de a începe controlul
    (1) Controlorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de prezenta lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) prezentarea legitimaţiei şi a deciziei de control;
    b) înmînarea exemplarului delegaţiei de control;
    c) existenţa probelor care demonstrează prezenţa unuia sau mai multor temeiuri dintre cele specificate la art. 19, în cazul controalelor inopinate;
    d) expirarea termenului de notificare specificat la art. 18, în cazul controalelor planificate;
    e) completarea condicii de înregistrare a controalelor.
    (2) Controlul poate fi exercitat doar de controlorul (controlorii) specificat expres în delegaţia de control. Pentru efectuarea controlului nu pot fi desemnate persoane a căror desemnare este susceptibilă să genereze situaţii de conflict de interese în sensul Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
    (3) În cazul în care este necesar de a înlocui controlorul sau de a desemna controlori

suplimentari, se emite o nouă delegaţie de control.
    (4) În cazul cînd nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este în drept:
    a) să interzică accesul în incintă şi să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi controlor;
    b) să apeleze la suportul organelor de poliţie pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi controlor.
    (5) În cazul cînd  nu sînt respectate prevederile alin. (1)–(3), persoana supusă controlului este obligată să anunţe autoritatea de monitorizare a controalelor despre încălcările depistate.
    Articolul 22. Durata controlului
    (1) Indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 10 zile calendaristice de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. (b) şi (e).
    (2) În cazul controalelor inopinate, termenul de 10 zile poate fi prelungit cu încă 10 zile de către conducătorul organului de control în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.
    (3) Procedura de control se încheie şi se întocmeşte actul de control dacă este evident că posibilităţile controlorului de a exercita controlul au fost epuizate, chiar dacă termenul stabilit în delegaţie încă nu a expirat.
    Articolul 23. Drepturile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul are dreptul:
    a) să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, cu excepţia domiciliului, în cazul cînd lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz de necesitate, controlorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;
    b) să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), relevante obiectului controlului;
    c) să facă copii de pe documentele originale care îi sînt prezentate sau pe care le depistează. În cazul cînd copiile nu pot fi făcute la locul controlului sau cînd acestea nu pot fi asigurate de persoana controlată, controlorul are dreptul să ridice purtătorii de informaţie contra unei recipise prin care el se obligă să le restituie;
    d) să inspecteze şi să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu perfectarea actului de prelevare a mostrelor. În acest scop, controlorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, controlorul, după caz, va preleva şi a doua mostră, cu excepţia cazului cînd actul normativ dispune altfel. Dacă bunurile nu pot fi inspectate, măsurate sau dacă din ele nu pot fi prelevate mostre la locul controlului, controlorul are dreptul să ridice bunurile respective contra unei recipise pe care o înmînează persoanei supuse controlului;
    e) să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului.
    (2) În scopul efectuării acţiunilor specificate la alin. (1) lit. c) şi d), recipisa va prevedea, pe lîngă alte menţiuni necesare, termenul de restituire a bunurilor şi a documentelor de către controlor (organul de control), care nu va depăşi durata controlului în cauză.
    (3) Controlorul va exercita drepturile specificate la alin. (1) doar în limitele competenţei sale administrative şi doar în măsura în care acest lucru  este cerut de obiectul controlului stipulat în delegaţia de control.
    Articolul 24. Obligaţiile controlorului
    (1) În procesul efectuării controlului, controlorul este obligat:
    a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
    b) să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
    c) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
    d) să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
    e) să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
    f) să facă, la începutul controlului, înscrierile de rigoare  în condica de înregistrare a controalelor în conformitate cu art. 6 alin. (1); 
    g) să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
    h) să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
    i) să anexeze la actul de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
    j) să întocmească actul de control şi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.
    (2) În procesul efectuării controlului, controlorul nu este în drept:
    a) să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;
    b) să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control;
    c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanţilor persoanei supuse controlului. Această interdicţie îşi pierde efectul la expirarea a 3 zile lucrătoare cerute pentru sosirea reprezentanţilor;
    d) să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză.
    Articolul 25. Drepturile persoanei supuse controlului
    În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept:
    a) să verifice delegaţia de control, mandatul de control şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a controlorului;
    b) să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
    c) să conteste acţiunile controlorului (controlorilor);
    d) să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
    e) să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;
    f) să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amînarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
    g) să ia cunoştinţă de actul de control şi de procesele-verbale de constatare, întocmite în cadrul controlului;
    h) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului.
    Articolul 26. Obligaţiile persoanei supuse controlului
    (1) Persoana supusă controlului este obligată:
    a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de controlor (controlori) în vederea efectuării controlului;
    b) să deţină condica de înregistrare a controalelor efectuate de organele de control;
    c) să permită accesul controlorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
    d) să asigure, în cazul controalelor planificate, prezenţa conducătorului său (adjunctului acestuia) sau a conducătorului subdiviziunii sale responsabile de aspectele ce ţin de controlul în cauză. În cazul controalelor inopinate, va asigura prezenţa persoanelor menţionate imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanţelor obiective.
    (2) Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu controlorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.
    (3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea controlorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.
    (4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de controlor (controlori) în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de constatare, semnat de controlor (controlori) şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.

 Articolul 28. Încheierea procedurii de control
    (1)  Procedura de control se încheie prin întocmirea de către controlor (controlori) a unui act de control: în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor planificate, şi de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii controlului – în cazul controalelor inopinate.
    (2)  Actul de control va conţine, în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;
    b) copia deciziei, a delegaţiei şi a mandatului de control;
    c) denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului;
    d) tipul controlului;
    e) obiectul şi temeiul efectuării controlului;
    f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante scopului controlului;
    g) constatările şi rezultatele controlului;
    h) referinţa expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului;
    i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii;
    j) procesele-verbale întocmite în cadrul controlului;
    k) date privind durata controlului;
    l) explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia.
    (3) Actul de control se întocmeşte în două exemplare, se numerotează şi se semnează pe fiecare pagină de toţi controlorii care au efectuat controlul şi de persoana supusă controlului.
    (4) Un exemplar al actului de control se înmînează, contra unei confirmări scrise pe actul de control, persoanei supuse controlului. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze şi să primească actul de control, sub semnătura controlorului se face menţiunea: „A refuzat să semneze şi să primească actul de control.”, iar  persoanei în cauză actul i se expediază prin scrisoare recomandată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
    (5) Al doilea exemplar al actului de control se prezintă conducătorului organului de control spre examinare şi adoptarea deciziei.
    (6) Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului de control, să prezinte dezacordul cu actul de control, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Controlorul (controlorii) examinează materialele prezentate şi, după caz, întocmeşte un act de control adiţional, fără a opera rectificări în actul de bază. În actul de control adiţional se indică actul de control de bază, iar în partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate, cu respectarea procedurii de întocmire a actului de control, inclusiv a celei de anexare a documentelor. Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează şi nici nu limitează posibilitatea contestării actului de control în modul stabilit de lege.
    (7) Actul de control intră în vigoare la expirarea a 30 de zile lucrătoare de la data comunicării lui persoanei vizate în act dacă nu a fost contestat conform prezentei legi.
    (8) Se interzice organului de control să facă publice constatările cuprinse în actul de control pînă la intrarea în vigoare a acestuia.
    (9) La stabilirea încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului de control, se expediază un denunţ despre săvîrşirea unei infracţiuni organelor de urmărire penală, la care, în mod obligatoriu, se anexează materialele ce ţin de controlul în cauză.