Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Activitatea de inspecţie tehnică periodică

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

    Art. 125. – (1) Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere se efectuează în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică specializate şi autorizate de către Agenţie, în condiţiile prezentului cod.
    (2) Staţiile autorizate să desfăşoare activitate de inspecţie tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze  autorizaţia pentru această activitate.
    (3) În activitatea staţiilor de inspecţie tehnică este admisă utilizarea doar a aparatelor de măsurare verificate metrologic, precum şi a utilajului special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere.
    (4) La activitatea de inspecţie tehnică periodică este admis doar personalul pregătit şi atestat profesional în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie.
    (5) Vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sînt supuse inspecţiei tehnice periodice, cu respectarea următoarei periodicităţi:
    a) vehiculele rutiere utilizate la transportul persoanelor în folos public şi cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase – o dată la 6 luni;
    b) alte tipuri de vehicule rutiere – o dată pe an.
    (6) Datele cu referinţă la vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice se generalizează zilnic, cu transmiterea ulterioară a acestora, în formă electronică, către Agenţie. 
    (7) Modelul raportului de inspecţie tehnică periodică, precum şi al ecusonului corespunzător eliberat vehiculelor inspectate sînt stabilite în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.   
    Art. 126. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se acordă întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:
    a) de bună reputaţie;
    b) de existenţă a bazei tehnico-materiale;
    c) de competenţă profesională.
    (2) Condiţia privind buna reputaţie a întreprinderii se consideră îndeplinită în cazul în care managerii şi experţii de inspecţie tehnică angajaţi:
    a) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni care îi fac incompatibili cu activitatea prestată şi nu au fost privaţi, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii;
    b) nu au fost sancţionaţi contravenţional pentru încălcări repetate, în decursul unui an calendaristic, ale normelor în vigoare privind drepturile de muncă, condiţiile de salarizare şi de angajare sau privind regimul din transporturi.
    Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă la expirarea termenului de prescripţie privind răspunderea contravenţională, stingerea antecedentelor penale, reabilitarea judecătorească, după caz.
    (3) Condiţia privind baza tehnico-materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau locaţiune, spaţii adecvate, care permit accesul liber al vehiculelor rutiere la standurile de inspecţie, precum şi dispune, cu drept de proprietate,  leasing financiar sau locaţiune, de următoarele amenajări şi echipamente tehnice:
    a) canal de vizitare (cu adîncime corespunzătoare) cu instalaţie de iluminare (lampă portabilă de 12 sau 24 V), prevăzut cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor în articulaţii care să permită minim 4 mişcări liniare;
    b) instalaţie pentru evacuarea gazelor de eşapament;
    c) stand de verificare a frînelor cu role;
    d) analizor cu 4 gaze (pentru CO şi λ) cu precizie de minimum:
    ±0,06 % pentru CO;
    ±0,5 % pentru CO2;
    ±0,1 % pentru O2; 
    ±12 ppm pentru HC;
    e) opacimetru, destinat măsurării opacităţii gazelor de eşapament emise de motoarele cu aprindere prin comprimare, cu o precizie de minimum ± 0,2 m-1 ;
    f) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă;
    g) dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de ± 0,25 atm;
    h) dispozitiv de măsurare a adîncimii profilului pneurilor, cu o precizie de ± 0,1 mm;
    i) cîntar pentru măsurarea maselor (integrat în standul de verificare a frînelor sau separat), cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată;
    j) dispozitiv pentru verificarea amortizoarelor prevăzut cu excitator la 15 Hz, în cazul liniilor de control destinate inspecţiei tehnice periodice a autoturismelor;
    k) dispozitiv de măsurare a jocului volanului, cu o precizie de ±0,5o;
    l) indicator al lichidului de frînă;
    m) dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot (cu excepţia staţiilor autorizate pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv);
    n) stand de control al unghiului de reglare a roţilor de direcţie;
    o) cameră video cu conectare la reţeaua locală de calculatoare, pentru completarea informaţiei privind vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice;
    p) utilaj de calcul conectat la un program unic de evidenţă a inspecţiei tehnice periodice, pentru monitorizarea procesului tehnologic şi asigurarea schimbului informaţional cu Agenţia.
    (4) Condiţia privind competenţa profesională se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că are angajaţi, cu contract de muncă, cadre manageriale şi experţi cu studii superioare sau medii speciale cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto şi certificat de competenţă profesională, iar pentru experţi, suplimentar, şi permis de conducere valabil pentru categoriile de vehicule rutiere pentru care se va presta activitatea de inspecţie tehnică periodică.   
    Art. 127. – (1) Certificatele de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică se eliberează de către Agenţie, în urma efectuării unor cursuri de calificare şi promovării unui test-grilă, în conformitate cu art. 43, în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie. 
    (2) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică în conformitate cu prevederile actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT), cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) şi ale Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, soldat cu promovarea testului-grilă de atestare profesională susţinut în faţa comisiei de evaluare, cu participarea unui reprezentant al Agenţiei. 
    (3) În caz de nepromovare a testului-grilă, solicitantul are dreptul la o nouă evaluare în decurs de 14 zile. 
    (4) După un al doilea test nepromovat, candidatul poate solicita o nouă testare doar după urmarea unui nou curs de pregătire profesională. 
    (5) Modelul certificatului de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică este prevăzut în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere. Termenul de valabilitate a certificatului este de 3 ani.
    Art. 128. – (1) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de manager pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul reparaţiei, inspecţiei sau deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;
    c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau formare periodică, după caz, a managerilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare.
    (2) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de expert pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în domeniul reparaţiei sau al deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;
    c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau de formare periodică, după caz, a experţilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare;
    d) să posede permis de conducere valabil corespunzător genului de activitate prestat de staţia de inspecţie tehnică.
    (3) Pregătirea şi atestarea profesională a cadrelor manageriale şi a experţilor pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi  atestare profesională autorizate de Agenţie sînt organizate în baza programelor de instruire şi normelor metodologice stabilite de organul central de specialitate.
    Art. 129.  – (1) În funcţie de destinaţia şi masa totală maximă autorizată a vehiculelor rutiere inspectate, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include următoarele genuri de activitate:
    a) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv;
    b) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere, inclusiv pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;
    c) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT);
    d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR);
    e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP);
    f) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele Acordului INTERBUS;
    g) efectuarea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor şi autocarelor.
    (2) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include menţiunea cu privire la genul/genurile de activitate specificate la alin. (1) pentru care a fost autorizată staţia de inspecţie tehnică.
    Art. 130. – În vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare subdiviziune a staţiei de inspecţie tehnică, cîte un dosar de autorizare, care va cuprinde:
    a) cererea de forma stabilită de Agenţie;
    b) copia statutului întreprinderii;
    c) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a edificiului;
    d) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de onorabilitate;
    e) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului responsabil de activitatea staţiei şi ale personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică;
    f) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;
    g) copiile buletinelor valabile de verificare metrologică a echipamentului şi mijloacelor de măsurare, precum şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;
    h) schiţa staţiei, cu indicarea dimensiunilor şi a modului de amplasare a aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei, a parcării, vecinătăţilor.
    Art. 131. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a staţiei de inspecţie tehnică în termen de 10 zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prescris, precizînd, totodată, modul de înlăturare a acestora.
    (3) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 132. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se eliberează pe un termen de 5 ani. 
    (2) Modelul autorizaţiei pentru  desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică este prevăzut în  Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă. 
    Art. 133. – Staţiile de inspecţie tehnică titulare ale autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sînt obligate:
    a) să admită efectuarea inspecţiei tehnice periodice doar pentru categoriile de vehicule rutiere şi genurile de activităţi prevăzute în autorizaţie;
    b) să admită la activitatea de inspecţie tehnică periodică doar experţi atestaţi profesional corespunzător categoriei din care face parte vehiculul rutier inspectat şi genului de activitate solicitat;
    c) să respecte reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere prevăzute în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere; 
    d) să certifice starea tehnică a vehiculului rutier doar după prezentarea acestuia pe linia de testare şi susţinerea tuturor încercărilor, soldată cu constatarea calificativelor corespunzătoare stabilite de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică; 
    e) să utilizeze pentru certificarea stării tehnice a vehiculului rutier doar aparate verificate metrologic, precum şi utilaj  special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    f) să menţioneze în raportul de inspecţie tehnică periodică toate defectele constatate ce condiţionează respingerea vehiculului rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice, precum şi să nu admită menţionarea în raport a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;
    g) să transmită la timp către Agenţie datele complete şi veridice cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;
    h)  să nu admită la completarea raportului de inspecţie tehnică periodică alte persoane decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;
    i) să acumuleze şi să păstreze în arhivă timp de 3 ani dosarele privind vehiculele rutiere inspectate, care vor  include documentele minime necesare stabilite în metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    j) să înştiinţeze Agenţia, în termen de cel mult 10 zile, despre modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizaţiei şi ale condiţiilor care au stat la baza eliberării acesteia.
    Art. 134. – (1) Agenţia suspendă, restrînge sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică şi/sau retrage certificatul de competenţă profesională al expertului de inspecţie tehnică, după caz.
    (2) Autorizaţia se suspendă pe un termen de 30 de zile în cazul constatării repetate, în decurs de un an, a  abaterilor de la normele de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică. Pentru fiecare abatere suplimentară constatată în decursul aceluiaşi an după aplicarea primei suspendări, autorizaţia se suspendă pe un termen de 60 de zile. Se consideră abatere:
    a) nerespectarea metodologiei de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    b) transmiterea către Agenţie a unor date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;
    c) nemenţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a tuturor defectelor constatate ce condiţionează respingerea unui vehicul rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice;
    d) utilizarea unui aparat de măsurare sau utilaj cu termenul de valabilitate expirat a buletinului de verificare metrologică sau în lipsa acestui buletin;
    e) completarea raportului de inspecţie tehnică periodică de către o altă persoană decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;
    f) menţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;
    g) lipsa documentelor minime necesare din dosarul vehiculului rutier care a trecut inspecţia tehnică periodică;
    h) abaterea comisă de un expert de inspecţie tehnică, soldată cu retragerea de către Agenţie a certificatului de atestare profesională.
    (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii  de inspecţie tehnică periodică se restrînge pentru anumite categorii de vehicule şi/sau pentru anumite genuri de activitate prevăzute în aceasta pe perioada în care nu mai sînt îndeplinite condiţiile  care au stat la baza eliberării autorizaţiei. 
    (4) Autorizaţia se retrage:
    1) la cererea întreprinderii privind încetarea activităţii de inspecţie tehnică periodică;
    2) dacă se constată că întreprinderea a furnizat documente false sau documente conţinînd informaţii eronate la momentul solicitării autorizaţiei;
    3) dacă nu sînt respectate condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei;  
    4) în cazul comiterii repetate, în decurs de un an, a unor abateri grave, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, de la prevederile normelor de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică, după cum urmează:
    a) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
    b) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu corespunde cerinţelor tehnice;
    c) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care autorizaţia este suspendată sau restrînsă pentru genul de activitate respectiv;
    d) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care aparatele de măsurare sau utilajul necesar efectuării inspecţiei tehnice periodice nu îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice sau în lipsa aparatelor şi utilajelor necesare pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice;
    e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehicule rutiere din categorii necuprinse în autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sau de către expertul de inspecţie tehnică care nu este atestat corespunzător genului de activitate solicitat sau care are certificatul de competenţă profesională retras.
    Art. 135. – (1) Certificatul de competenţă profesională a expertului de inspecţie tehnică se retrage de către Agenţie, în condiţiile art. 134 alin. (1), în cazul: 
    a) comiterii repetate, în decurs de un an, a uneia dintre abaterile de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art. 134 alin. (2);
    b) comiterii uneia dintre abaterile grave de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art. 134 alin. (4) pct. 4).
    (2) Decizia cu privire la  retragerea certificatului de competenţă profesională poate fi contestată de expertul de inspecţie tehnică la Agenţie, care va examina cazul în termen de 7 zile de la data depunerii contestaţiei.
    (3) În cazul retragerii certificatului de competenţă profesională, obţinerea unui nou certificat se admite doar după expirarea unei perioade de 60 de zile de la data retragerii certificatului iniţial şi se efectuează în condiţiile art. 127.
    (4) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori este în drept să presteze activitate de expert de inspecţie tehnică în cadrul staţiei de inspecţie numai după expirarea unui termen de 2 ani. 
    Art. 136. – (1) În cazul retragerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea nu poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii decît după   6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de inspecţie tehnică.
    (2) Staţia de inspecţie tehnică căreia i s-a retras autorizaţia pentru desfăşurarea  activităţii de inspecţie tehnică periodică de 3 ori este în drept să solicite o nouă autorizaţie numai după expirarea unui termen de 2 ani.