Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Autorizații Persoane

CFP (Carnetul foii de parcurs)

 COD Nr. 150 din  17.07.2014 TRANSPORTURILOR RUTIERE

Art. 31 indece (45). – (1) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu persoanelor fizice deținătoare de autovehicule cu capacitatea de îmbarcare de 6–9 locuri și/sau entităților care efectuează transport rutier de acest tip.
    (2) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează persoanelor fizice și entităților care efectuează transport rutier în cont propriu la importul autovehiculelor.
    (3) La eliberare, în carnetul foii de parcurs (CFP) se indică datele beneficiarului, carnetul urmînd a fi utilizat exclusiv de către acesta.
    (4) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru o cursă tur-retur și nu este transmisibil.
    (5) Se permite eliberarea concomitentă a două carnete ale foii de parcurs (CFP), dar nu mai mult de 12 carnete pe parcursul unui an calendaristic.
    (6) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului foii de parcurs (CFP), persoana fizică/entitatea informează Agenția despre aceasta în scris, în termen de 30 de zile, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).
    (7) Se interzice utilizarea carnetelor foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate. Carnetele foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate sau distruse nu pot fi înlocuite cu altele.
    (8) Carnetul foii de parcurs (CFP) utilizat urmează a fi restituit Agenției în termen de 90 de zile din momentul eliberării. În caz de nerestituire a unui carnet al foii de parcurs (CFP) utilizat, alte carnete nu vor fi eliberate.
    (9) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) cu deteriorări sau modificări.
    (10) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) pentru efectuarea transporturilor rutiere contra cost.
    Art. 31 indece (46). – (1) Persoana fizică care utilizează carnetul foii de parcurs (CFP) pentru un autovehicul ce depășește 9 locuri este suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 30 de zile din momentul constatării.

    (2) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) contrar destinației pentru care a fost eliberat, eliberarea altor carnete ale foilor de parcurs (CFP) aceleiași persoane fizice/entități este interzisă pe o perioadă de 180 de zile din momentul constatării.
    (3) În cazul transmiterii carnetului foii de parcurs (CFP) altei persoane fizice/entități, părțile implicate vor fi suspendate din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:
    a) la prima încălcare (un carnet al foii de parcurs (CFP)) – pe o perioadă de 3 luni;
    b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 6 luni.
    (4) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) declarat pierdut, furat, distrus sau cu deteriorări/modificări, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 60 de zile din momentul constatării abaterii. În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) fals, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, pentru o perioadă de un an.
    (5) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) la efectuarea transporturilor rutiere contra cost, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:
    a) la prima încălcare – pe o perioadă de 180 de zile;
    b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de un an.
    (6) Suspendarea înregistrării în Registru și din sistemul informațional „e-Autorizație transport” se inițiază și se aplică în condițiile art. 28.

INTERBUS

COD Nr. 150 din  17.07.2014 TRANSPORTURILOR RUTIERE

Art. 31 indece (37). – Dreptul de a efectua transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional îl au operatorii de transport rutier înregistrați în Registru și în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, care întrunesc cerințele stabilite de Acordul INTERBUS în ceea ce privește buna reputație, capacitatea financiară, competența profesională, precum şi condițiile tehnice față de vehiculele rutiere antrenate la efectuarea transporturilor respective.

    Art. 31 indece (38). – Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se efectuează cu vehicule rutiere înmatriculate pentru prima dată după 1 octombrie 1993 (Euro 1) şi care, prin construcția şi echipamentul lor, sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul.

    Art. 31 indece (39). – Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţie) şi neliberalizate.

    Art. 31 indece (40)– Operatorul de transport rutier va asigura pe toată perioada de gestiune a carnetului INTERBUS întrunirea tuturor cerințelor stabilite de Acordul INTERBUS.

    Art. 31 indece (41). – (1) Carnetul INTERBUS se eliberează pe numele operatorului de transport rutier, fiind valabil pînă la ultima filă.

    (2) Pentru obținerea carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier va depune o solicitare prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” sau la ghișeul unic al Agenției.
    (3) Dacă operatorul de transport rutier întrunește cerințele Acordului INTERBUS, acesta este informat despre posibilitatea ridicării carnetului INTERBUS.
    (4) Pentru fiecare vehicul rutier înregistrat corespunzător în Registru pentru activitatea de transport rutier contra cost de persoane sau care este utilizat pentru efectuarea transporturilor rutiere în cont propriu va fi eliberat cel mult un carnet INTERBUS.
    Art. 31 indece (42). – (1) Pînă la începerea curselor, operatorul de transport rutier va aplica ștampila pe coperta carnetului INTERBUS, precum și în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs, și va completa în dublu exemplar foile de parcurs. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz/autocar pe tot parcursul călătoriei pentru care a fost întocmită. Pe parcursul prestării serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea și, respectiv, debarcarea persoanelor sînt permise numai întru-un singur punct, menționat în contract, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel.

    (2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii de transport rutier ocazionale în trafic internațional trebuie să posede acte de identitate conform înscrierilor din documentul de control al Acordului INTERBUS.
    (3) Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional este obligat:
    a) să asigure, în mod gratuit, readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza pînă la destinație din vina operatorului de transport rutier;
    b) să asigure, în cel mult 12 ore, preluarea persoanelor transportate din vehiculele rutiere imobilizate pe traseu (în trafic internaţional);
    c) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligațiile ce le revin acestora;
    d) să transporte doar persoanele nominalizate în carnetul INTERBUS.
    (4) După utilizare, carnetul INTERBUS se restituie Agenției în termen de 15 zile.
    (5) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile, informează în scris Agenția despre aceasta, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).
    (6) Dacă carnetul INTERBUS declarat anterior pierdut este găsit, operatorul de transport rutier este obligat, în termen de 5 zile, să-l restituie Agenției.
    (7) Operatorilor de transport rutier li se interzice:
    a) transmiterea carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la alt operator, precum şi utilizarea carnetului INTERBUS cu deteriorări, ștersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse;
    b) utilizarea carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false.
    Art. 31 indece (43). – (1) În cazul transmiterii carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la altul, ambilor operatori nu le vor fi eliberate carnete INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.

    (2) În cazul utilizării carnetului INTERBUS cu deteriorări, ștersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.
    (3) În cazul utilizării carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioada de 180 de zile.
    Art. 31 indece (44). – (1) Retragerea carnetului INTERBUS se efectuează de către Agenție în următoarele cazuri:

    a) suspendarea/retragerea înregistrării oficiale din Registru;
    b) suspendarea de către instanța de judecată a activității operatorului de transport rutier;
    c) transmiterea carnetului INTERBUS altui operator de transport rutier;
    d) depistarea unor semne de falsificare a documentului, a unor corectări intenționate sau înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse.
    (2) În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.

Transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale

COD Nr. 150 din  17.07.2014 TRANSPORTURILOR RUTIERE

Secţiunea a 6-a

Autorizaţii unitare şi multiple de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale

Art.31 indece (47). – (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale de un anumit tip şi de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier în funcţie de parcul eligibil al fiecăruia.

(2) Autovehiculele pentru care se solicită autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale vor fi notificate şi înregistrate corespunzător în Registru.

(3) Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizaţii de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale de acelaşi tip pentru fiecare stat, excepţie fiind autorizaţiile din categoria II, care se eliberează cu respectarea următorului algoritm: o autorizaţie pentru 1–5 autovehicule, două autorizaţii pentru 6–10 autovehicule, 3 autorizaţii pentru 11–20 de autovehicule, 4 autorizaţii pentru 21–30 de autovehicule şi 5 autorizaţii pentru mai mult de 31 de autovehicule.

Art.31 indece (48). – (1) Agenţia va afişa în portalul extern al sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, pe state şi tipuri, conform situaţiei la zi, precum şi lista autorizaţiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizaţiile.

(2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, consultînd informaţii privind parcul propriu, autorizaţiile disponibile, cererile depuse şi valabilitatea acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate.

(3) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale se eliberează operatorilor de transport rutier înregistraţi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” în baza cererii depuse în format electronic, prin intermediul portalului extern al sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” sau la ghişeul unic al Agenţiei.

(4) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale se înregistrează automat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, cu indicarea datei şi orei de primire.

(5) Pentru a obţine autorizaţii de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condiţiile prevederilor art.3110, o solicitare de eliberare a autorizaţiilor la ghişeul unic al Agenţiei.

Art.31 indece (49). – (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier şi urmează a fi utilizate exclusiv de acesta.

(2) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale care se eliberează cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculului vor fi utilizate pentru vehiculele respective sau, cu acordul Agenţiei, pentru unele de categorie similară ori superioară.

(3) În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare indicat în autorizaţia de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier este în drept să depună la ghişeul unic al Agenţiei un demers referitor la operarea modificărilor.

(4) În cazul în care demersul de modificare a numărului de înmatriculare a fost recepţionat pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeaşi zi. În cazul în care demersul a fost recepţionat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.

(5) În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenţia despre aceasta, cu prezentarea ulterioară, în termen de 20 de zile, a dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autorităţile competente din străinătate, se va prezenta şi traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat). Pînă la momentul prezentării dovezii, autorizaţiile rămîn înregistrate pe numele operatorului de transport rutier.

(6) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale declarate pierdute, furate, distruse şi a celor false.

(7) Operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale în termen de 30 de zile din momentul eliberării.

(8) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale urmează a fi restituite Agenţiei în termen de 90 de zile din momentul eliberării acestora. Se interzice restituirea autorizaţiilor neutilizate în termenul de valabilitate a acestora.

(9) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.

(10) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie.

Art.31 indece (50). – (1) În cazul transmiterii autorizaţiei de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicaţi sînt suspendaţi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, după cum urmează:

a) la prima încălcare (o autorizaţie) – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiaşi an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.

(2) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, următoarele sancţiuni:

a) la prima încălcare – avertizare;

b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună;

c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 3 luni.

(3) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului, distrugerii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale ori al utilizării autorizaţiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate şi/sau modificate, precum şi în cazul nerestituirii autorizaţiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depăşirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul autovehiculelor;

b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul autovehiculelor;

c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul autovehiculelor;

d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul autovehiculelor.

(4) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate alte autorizaţii de acelaşi tip.

(5) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.

(6) Pentru tipul de autorizaţii de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancţionare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizaţii.

(7) Suspendarea înregistrării în Registru şi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” se iniţiază şi se aplică în condiţiile art.28.

(8) Măsurile de sancţionare care atrag suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute se aplică de către instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Măsurile de sancţionare care nu atrag suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute ori suspendarea înregistrării oficiale se aplică de Agenţie.