Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Linia fierbinte “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065...

Activitatea de autoservice

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

     Art. 93. – (1) Prevederile prezentului  capitol se aplică tuturor întreprinderilor care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere.

    (2) Activitatea de autoservice  poate fi desfăşurată numai în ateliere specializate.
    [Art.93 al.(2) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (3) Cerinţele tehnice faţă de atelierele menţionate la alin. (2) sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 94. – (1) Activităţile specifice de autoservice sînt:
    [Art.94 al.(1) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    a) repararea, întreţinerea şi/sau reglarea ansamblurilor mecanice:
    – motorul şi instalaţiile anexe;
    – transmisia şi componentele acesteia;
    – sistemul de rulare şi componentele acestuia;
    – sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
    – sistemul de frînare şi componentele acestuia;
    b) repararea, întreţinerea, reglarea echipamentului electric şi/sau electronic:
    – instalaţia electrică de pornire a motorului, de încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acesteia;
    – instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia;
    – sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor vehiculului rutier;
    c) repararea structurii caroseriei şi/sau înlocuirea şasiului şi/sau caroseriei;
    d) repararea anvelopelor;
    e) dezmembrarea vehiculelor rutiere scoase din uz şi a componentelor acestora;
    f) reutilarea vehiculelor rutiere;
    g) lucrări de întreţinere. 
    (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) sînt supuse autorizării de către Agenție. 
    [Art.94 al.(2) introdus prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270; alineatul unic devine al.(1)]
    
(3) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) din prezentul articol, atelierele de autoservice trebuie să corespundă cerințelor stabilite la art. 96, cu notificarea Agenției, în termen de 15 zile, privind activitățile pe care le desfășoară, privind adresa și numele managerului responsabil de activitatea de autoservice, precum și privind orice modificare ulterioară a acestora.
    [Art.94 al.(3) introdus prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (4) Desfășurarea activității de autoservice cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) atrage răspunderea contravențională.
    [Art.94 al.(4) introdus prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    Art. 95.  – (1) Autorizația pentru desfășurarea activității de autoservice se eliberează pe un termen de 5 ani de către Agenție, singura autoritate competentă în acest sens.
    [Art.95 al.(1) în redacția LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (2) Modelul tip al autorizației pentru desfășurarea activității de autoservice este prevăzut în Regulamentul cu privire la desfășurarea activității de autoservice.
    [Art.95 al.(2) în redacția LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (3) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă.
    Art. 96. – Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice se acordă întreprinderilor care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile:
    a) de bună reputaţie şi capacitate profesională;
    b) de dotare tehnică, conform Regulamentului cu privire la desfășurarea activității de autoservice;
    [Art.96 lit.b) în redacția LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    c) de existenţă a spaţiilor adecvate pentru: 
    – amplasarea vehiculelor rutiere şi/sau produselor ce urmează a fi sau au fost reparate, recondiţionate şi/sau reglate;
    – depozitarea şi evidenţa materialelor şi produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de recondiţionare a vehiculelor rutiere; 
    – efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere, recondiţionare şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere;
    [Art.96 lit.d) abrogată prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    Art. 97. – Capacitatea profesională a întreprinderii este îndeplinită atunci cînd managerul responsabil de activitatea atelierului de autoservice, în funcţie de serviciile prestate:
    a) deţine certificat de competenţă profesională valabil, eliberat în condiţiile art. 43, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;
    b) are calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    c) are o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în sfera de reparaţie şi deservire tehnică a vehiculelor rutiere.
    [Art.97 lit.c) modificată prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    Art. 98. – (1) Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic auto şi cu o vechime în muncă mai mare de 5 ani  în domeniu pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, în baza certificatului de competenţă profesională, fără a fi examinate printr-un test-grilă.
    (2) Valabilitatea certificatelor de competenţă profesională este de 3 ani.
    (3) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori  nu mai are dreptul să gestioneze activităţi de autoservice timp de un an.
    Art. 99. – Condiţiile de instruire profesională a managerului responsabil de activitatea atelierului de autoservice în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt stabilite de organul central de specialitate şi aprobate de Ministerul Educaţiei. 
    Art. 100. – În vederea obţinerii autorizaţiei pentru  desfăşurarea activităţii de autoservice, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de autorizare care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) copia certificatului de competenţă profesională al managerului responsabil de activitatea atelierului;
    c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art. 18; 
    d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;
    e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile a echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;
    f) schiţa atelierului, la scara 1:100, cu amplasarea aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;
    [Art.100 lit.g) abrogată prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    Art. 101. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a activităţii de autoservice în termen de 3 zile lucrătoare şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    [Art.101 al.(1) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul în termen de o zi.
    [Art.101 al.(2) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a  instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    Art. 102. – Autorizaţia poate fi suspendată de Agenţie, parţial sau total, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul:
    a) nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei;
    b) desfăşurării unei activităţi pentru care nu se deţine autorizare;
    c) constatării şi sancţionării, mai mult de 3 ori, de către Agenţie, prin decizie definitivă conform legii, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 103. – (1) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate; 
    c) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de autoservice;
    d) activitatea întreprinderii a încetat;
    e) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (2) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de autoservice.
    (3) Agenţia suspendă sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 104. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică, întreprinderile autorizate pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform legislaţiei în vigoare.
    Art. 105. – Întreprinderile care efectuează activităţile prevăzute la art. 94 sînt obligate să elibereze, la cererea beneficiarului, certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să prevadă, dacă este cazul, şi perioada de garanţie pentru componentele noi ori recondiţionate utilizate, conform legislaţiei.
    Art. 106. – Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie să deţină suplimentar spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a acestor vehicule înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare ce rezultă în urma dezmembrării, care să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) zona de colectare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie împărţită în două zone separate, şi anume: o zonă unde vehiculele scoase din uz sînt predate de către proprietari şi o zonă pentru depozitarea temporară a acestora în vederea dezmembrării;
    b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului rutier;
    c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor de acumulatoare;
    d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frînă, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul rutier scos din uz; 
    e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.
    Art. 107. – (1) Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate să elibereze pe numele proprietarului vehiculului rutier dezmembrat un certificat de distrugere.
    (2) Se interzice comercializarea, în vederea reutilizării, a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb, care duce la nerespectarea cerinţelor de siguranţă rutieră, stabilite de organul central de specialitate.
    Art. 108. – (1) Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate:
    a) să asigure evidenţa strictă a tuturor vehiculelor rutiere asupra cărora s-a derulat activitatea pentru care au fost autorizate;
    b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;
    c) să permită efectuarea controlului de către  organele abilitate şi să le pună la dispoziţie informaţia solicitată.
    (2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se ţin în două registre distincte.
    (3) Întreprinderile sînt obligate să prezinte, în termen de 10 zile de la data dezmembrării vehiculului rutier, informaţia respectivă la gestionarul Registrului de stat al transporturilor în vederea radierii acestora din registru.
    (4) Autorizarea activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrării, în scopul protejării mediului ambiant, a siguranţei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.
    Art. 109. – Activitatea de reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre autorizare conform legislaţiei în vigoare.