Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Activitatea de autoservice

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

Art.93. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor întreprinderilor care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere.

(2) Activitatea de autoservice poate fi desfăşurată numai în ateliere specializate.

(3) Cerinţele tehnice faţă de atelierele menţionate la alin.(2) sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.93 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.94. – (1) Activităţile specifice de autoservice sînt:

a) repararea, întreţinerea şi/sau reglarea ansamblurilor mecanice:

– motorul şi instalaţiile anexe;

– transmisia şi componentele acesteia;

– sistemul de rulare şi componentele acestuia;

– sistemul de direcţie şi componentele acestuia;

– sistemul de frînare şi componentele acestuia;

b) repararea, întreţinerea, reglarea echipamentului electric şi/sau electronic:

– instalaţia electrică de pornire a motorului, de încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acesteia;

– instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia;

– sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor vehiculului rutier;

c) repararea structurii caroseriei şi/sau înlocuirea şasiului şi/sau caroseriei;

d) repararea anvelopelor;

e) dezmembrarea vehiculelor rutiere scoase din uz şi a componentelor acestora;

f) reutilarea vehiculelor rutiere;

g) lucrări de întreţinere.

(2) Activităţile prevăzute la alin.(1) pot fi desfăşurate doar cu înregistrarea prealabilă în Registru, prin notificare, în modul stabilit la cap.2 titlul III.

(3) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, atelierele de autoservice trebuie să corespundă cerinţelor stabilite la art.96, cu notificarea Agenţiei, în termen de 15 zile, privind activităţile pe care le desfăşoară, privind adresa şi numele managerului responsabil de activitatea de autoservice, precum şi privind orice modificare ulterioară a acestora.

(4) Desfăşurarea activităţii de autoservice cu încălcarea prevederilor alin.(2) şi (3) atrage răspunderea contravenţională.

[Art.94 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.94 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.95 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.95 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.96. – Activitatea de autoservice poate fi desfăşurată de întreprinderile care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile:

a) de bună reputaţie şi capacitate profesională;

b) de dotare tehnică, conform Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;

c) de existenţă a spaţiilor adecvate pentru:

– amplasarea vehiculelor rutiere şi/sau produselor ce urmează a fi sau au fost reparate, recondiţionate şi/sau reglate;

– depozitarea şi evidenţa materialelor şi produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de recondiţionare a vehiculelor rutiere;

– efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere, recondiţionare şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere.

[Art.96 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.96 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.97. – Capacitatea profesională a întreprinderii care desfăşoară activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) este îndeplinită atunci cînd managerul responsabil de activitatea atelierului de autoservice, în funcţie de serviciile prestate:

a) deţine certificat de competenţă profesională valabil, eliberat în condiţiile art.43, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;

b) are calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în sfera de reparaţie şi deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

[Art.97 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.97 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.98. – (1) Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic auto şi cu o vechime în muncă mai mare de 5 ani în domeniu pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, în baza certificatului de competenţă profesională, fără a fi examinate printr-un test-grilă.

(2) Valabilitatea certificatelor de competenţă profesională este de 3 ani.

(3) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori nu mai are dreptul să gestioneze activităţi de autoservice timp de un an.

 

Art.99. – Condiţiile de instruire profesională a managerului responsabil de activitatea atelierului de autoservice în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt stabilite de organul central de specialitate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

[Art.99 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Art.100. – (1) În vederea înregistrării oficiale pentru desfăşurarea activităţilor de autoservice specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f), întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de înregistrare care va cuprinde:

a) notificarea;

b) copia certificatului de competenţă profesională al managerului responsabil de activitatea atelierului;

c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art.18;

d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;

e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile a echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;

f) schiţa atelierului, la scara 1:100, cu amplasarea aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului.

(2) Înregistrarea oficială a întreprinderilor care intenţionează să desfăşoare alte activităţi de autoservice decît cele specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) se efectuează doar în baza notificării, în care se va specifica activitatea desfăşurată (conform art.94), adresa unităţii şi numele managerului responsabil de activitatea de autoservice.

[Art.100 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.100 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.101 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.101 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.102. – Înregistrarea poate fi suspendată, parţial sau total, în conformitate cu art.28, doar pentru activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f), pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul:

a) nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza înregistrării;

b) desfăşurării unei activităţi neînregistrate;

c) constatării şi sancţionării, mai mult de 3 ori, de către Agenţie, prin decizie definitivă, conform legii, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.102 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.103. – (1) Întreprinderea poate fi radiată din Registru, în conformitate cu art.28, doar pentru activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) în cazul în care:

a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a înregistrării, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;

b) înregistrarea a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.

(2) Întreprinderea poate fi radiată din Registru pentru toate activităţile specificate la art.94, în conformitate cu art.28, în cazul în care:

a) întreprinderea a furnizat, la momentul notificării, documente false sau conţinînd informaţii eronate;

b) întreprinderea a solicitat, prin cerere, încetarea desfăşurării activităţii de autoservice;

c) activitatea întreprinderii a încetat.

(3) În cazul radierii, întreprinderea nu poate fi înregistrată decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita înregistrarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.103 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.104. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică, întreprinderile autorizate pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform legislaţiei în vigoare.

 

Art.105. – Întreprinderile care efectuează activităţile prevăzute la art.94 sînt obligate să elibereze, la cererea beneficiarului, certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să prevadă, dacă este cazul, şi perioada de garanţie pentru componentele noi ori recondiţionate utilizate, conform legislaţiei.

 

Art.106. – Întreprinderile înregistrate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie să deţină suplimentar spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a acestor vehicule înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare ce rezultă în urma dezmembrării, care să îndeplinească următoarele condiţii:

a) zona de colectare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie împărţită în două zone separate, şi anume: o zonă unde vehiculele scoase din uz sînt predate de către proprietari şi o zonă pentru depozitarea temporară a acestora în vederea dezmembrării;

b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului rutier;

c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor de acumulatoare;

d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frînă, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul rutier scos din uz;

e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.

[Art.106 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.107. – (1) Întreprinderile înregistrate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate să elibereze pe numele proprietarului vehiculului rutier dezmembrat un certificat de distrugere.

(2) Se interzice comercializarea, în vederea reutilizării, a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb, care duce la nerespectarea cerinţelor de siguranţă rutieră, stabilite de organul central de specialitate.

[Art.107 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.108. – (1) Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate:

a) să asigure evidenţa strictă a tuturor vehiculelor rutiere asupra cărora s-a derulat activitatea pentru care au fost înregistrate;

b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;

c) să permită efectuarea controlului de către organele abilitate şi să le pună la dispoziţie informaţia solicitată.

(2) Evidenţele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) se ţin în două registre distincte.

(3) Întreprinderile sînt obligate să prezinte, în termen de 10 zile de la data dezmembrării vehiculului rutier, informaţia respectivă la gestionarul Registrului de stat al transporturilor în vederea radierii acestora din registru.

(4) Înregistrarea activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrării, în scopul protejării mediului ambiant, a siguranţei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.

[Art.108 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.109. – Activitatea de reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre înregistrare conform legislaţiei în vigoare.

[Art.109 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]