Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Informații

ACCESUL LA ACTIVITATEADE TRANSPORT RUTIER

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014  

Transportul rutier contra cost

  Art. 16. – Întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova care intenţionează să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier este licenţiată dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile privind:

    a)  existenţa unei baze tehnico-materiale; 
    b) buna reputaţie; 
    c) capacitatea financiară;
    d) competenţa profesională.
    Art. 17. – Condiţia privind existenţa unei baze tehnico-materiale se consideră  îndeplinită dacă întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) are un sediu, în incinta căruia se efectuează operaţiuni tehnologice, se dirijează activitatea de transport, se păstrează documentele de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, precum şi documentele prevăzute la art. 48 la care trebuie să aibă acces autorităţile de control în scopul verificării respectării legislaţiei în vigoare. Întreprinderea poate avea mai multe filiale în care se pot păstra documentele privind activităţile operaţionale şi tehnologice pentru trimestrul în curs şi trimestrul precedent. Fiecare dintre aceste filiale va fi declarată la autoritatea de licenţiere în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţii în incinta ei, cu indicarea adresei poştale, a activităţilor care vor fi efectuate şi coordonate din acest sediu şi a  orarului de lucru;
    b) dispune de cel puţin un vehicul rutier;
    c) deţine în proprietate sau în leasing financiar cel puţin o treime din vehiculele rutiere de care dispune, dar nu mai puţin de o unitate;
    d) desfăşoară operaţiunile de deservire tehnică a vehiculelor rutiere deţinute, permanent şi eficient, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un atelier autorizat şi certificat, în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 18.  – (1) Condiţia privind buna reputaţie a unei întreprinderi se consideră a fi îndeplinită atunci cînd managerul de transport rutier sau întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) nu a fost condamnat/ă penal printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infracţiuni economice şi/sau contra patrimoniului, pentru trafic de fiinţe umane şi/sau substanţe narcotice sau psihotrope, pentru infracţiuni în domeniul transporturilor rutiere;
    b) nu a fost sancţionat/ă contravenţional de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, pentru oricare dintre contravenţiile prevăzute la alin. (3);
    c) nu a fost privat/ă de dreptul de a exercita o activitate sau de a ocupa anumite funcţii conform unei hotărîri judecătoreşti definitive.
    (2) Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă se produce expirarea prescripţiei de executare a sancţiunii contravenţionale, stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea. 
    (3) În sensul prezentului cod, se consideră contravenţii care duc la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în domeniul transporturilor rutiere următoarele încălcări:
    a) depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau de două săptămîni;
    b) depăşirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore;
    c) lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto;
    d) transportarea de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sînt transportate în condiţii de izolare interzise sau neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere;
    e) efectuarea transportului cu un vehicul rutier cu o deficienţă serioasă la nivelul sistemului de frînare, al mecanismului de direcţie, al roţilor/pneurilor, al suspensiei sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere, constatată în modul corespunzător la o staţie de inspecţie tehnică periodică;
    f) transportul de persoane sau de mărfuri de către întreprindere în lipsa autorizaţiilor şi documentelor obligatorii pentru tipul de transport efectuat;
    g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone.
    Art. 19.  – (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea  poate în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual. 
    (2) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport în trafic internaţional, condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport rutier demonstrează, pe baza conturilor anuale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve financiare, conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei la zi, în valoare echivalentă a 9000 de euro pentru primul vehicul rutier şi a 5000 de euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule rutiere deţinute pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier. 
    (3) Condiţia privind capacitatea financiară se probează prin capital propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale sau de statistică.
    Art. 20.  – (1) Condiţia privind competenţa profesională a întreprinderii se consideră a fi îndeplinită dacă managerul de transport rutier al acesteia este titular al unui certificat de competenţă profesională eliberat în condiţiile art. 43.
    (2) Certificatul de competenţă profesională reprezintă dovada deţinerii nivelului necesar de cunoştinţe stabilit şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.
    Art. 21.  – (1) Întreprinderea care doreşte să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier notifică autoritatea de licenţiere în privinţa desemnării în calitate de manager de transport rutier a cel puţin unei persoane fizice care îndeplineşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie. 
    (2) Managerul de transport rutier trebuie să coordoneze în mod efectiv şi permanent activitatea de transport rutier a întreprinderii, să fie angajat al întreprinderii şi remunerat de aceasta. 
    (3) În exercitarea funcţiei sale, managerul de transport rutier are obligaţia şi răspunde de asigurarea respectării legislaţiei în vigoare la derularea operaţiunilor de transport rutier.
    (4) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier al întreprinderii nu mai exercită această funcţie sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind competenţa profesională şi buna reputaţie, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile. În această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie se consideră îndeplinite.

Regimul de licenţiere

   Art. 22. – Prestarea serviciilor de transport rutier contra cost este supusă regimului de licenţiere.
    Art. 23. – (1) Licenţierea activităţii de transport rutier contra cost se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) La declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi următoarele documente:
    a) actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:
    –  copia carnetului de muncă din care să rezulte că este angajată în funcţia de manager de transport rutier; 
    – copia certificatului de competenţă profesională valabil;
    – declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, conform art. 18 din prezentul cod; 
    – copia contractului individual de muncă;
    b) dovada că îndeplineşte condiţia de capacitate financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care solicită copia conformă a licenţei de transport rutier;
    c) extrasul din Registrul bunurilor imobile sau copia contractului de locaţiune a imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv, conform art. 17 lit. a) din prezentul cod;
    d) copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere deţinute în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere, pentru care solicită copii conforme ale licenţei de transport rutier.
    Art.  24. – (1) Pentru operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport în trafic internaţional, autoritatea de licenţiere, la prezentarea copiilor certificatelor de înmatriculare, va elibera pentru fiecare vehicul rutier pentru care este confirmată capacitatea financiară cîte o copie conformă a licenţei de transport rutier.
    (2) Copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pe durata de valabilitate a licenţei de transport rutier, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezentul cod.
    (3) Copia conformă a licenţei de transport rutier este un document nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă. 
    (4) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei de transport rutier corespunzător numărului de vehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului rutier.
    (5) Modelul copiei conforme a licenţei de transport rutier este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul cod.
    (6) Pentru operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport rutier în trafic naţional, copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pentru fiecare vehicul rutier, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului.
    Art. 25. – Declaraţia de solicitare a licenţei de transport rutier se consideră a fi înregistrată în situaţia în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul declaraţiei şi documentelor necesare prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    Art. 26. – Exemplarul original al licenţei de transport rutier se păstrează de către operatorul de transport rutier la sediul acestuia.
    Art. 27. – (1) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, următoarele activităţi de transport rutier în trafic naţional:
    a) transport rutier contra cost de mărfuri;
    b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.
    Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (2) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, dacă tratatele şi acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altfel, următoarele activităţi de transport rutier în trafic internaţional:
    a) transport rutier contra cost de mărfuri;
    b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi;
    d) transport de colete.
    Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (3) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul de a efectua transport rutier în cont propriu fără a fi supus regimului de notificare conform art. 42.
    Art. 28. – (1) Licenţa de transport rutier este document nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.
    (2) Termenul de valabilitate a licenţei de transport rutier este de 8 ani.
    (3) Condiţiile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei, suspendarea temporară, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţei sînt prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (4) Retragerea licenţei de transport rutier poate fi efectuată în următoarele cazuri suplimentare:
    a) constatarea faptului că operatorul de transport rutier sau întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei după aplicarea procedurii de regularizare şi suspendare a licenţei de transport rutier;
    b) constatarea, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, conform legii, a faptului că operatorul de transport rutier/întreprinderea a fost implicat/ă în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de contrabandă; 
    c) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale regulilor de transportare a coletelor;
    d) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale prevederilor art. 81, 82 şi 84 din prezentul cod.
    (5) Retragerea licenţei de transport rutier se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (6) Operatorilor de transport rutier cărora li s-a retras licenţa de transport rutier li se retrag şi autorizaţiile emise în cadrul regimului de autorizare şi nu mai pot obţine o nouă licenţă de transport rutier timp de 6 luni din momentul retragerii licenţei.
    (7) Licenţa de transport rutier poate fi anulată şi îşi pierde valabilitatea doar prin procedura de suspendare şi retragere a licenţei, prevăzută de prezentul cod şi de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 29.  – În cazul în care se constată că condiţia privind capacitatea financiară, în cazurile aplicabile, nu mai este îndeplinită pentru toate vehiculele rutiere pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier are obligaţia să depună, la autoritatea de licenţiere, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, un număr de copii conforme ale licenţei de transport rutier egal cu numărul vehiculelor pentru care această condiţie nu este îndeplinită. În caz contrar, autoritatea de licenţiere poate dispune suspendarea licenţei de transport rutier în conformitate cu Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 30. – (1) În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 16 din prezentul cod nu mai sînt îndeplinite, autoritatea de licenţiere emite prescripţii de regularizare, stabilind un termen pentru remedierea situaţiei, după cum urmează: 
    a) un termen de maximum 2 luni – pentru recrutarea unui nou manager de transport, în caz de deces sau incapacitate fizică a managerului de transport rutier sau în cazul în care managerul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie sau de competenţă profesională;
    b) un termen de maximum 2 luni – atunci cînd întreprinderea trebuie să aducă dovada că are un sediu real şi stabil;
    c) un termen de maximum 2 luni – în cazul neîndeplinirii condiţiei privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că această condiţie va fi din nou îndeplinită în mod permanent.
    Termenul maxim acordat pentru lichidarea încălcărilor privind condiţiile de licenţiere nu poate depăşi cumulativ 6 luni de zile.
    (2) În termenele menţionate la alin. (1), operatorul de transport rutier este obligat să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) În cazul constatării încălcărilor privind condiţiile de licenţiere şi a imposibilităţii acordării unui nou termen pentru lichidarea acestora, autoritatea de licenţiere iniţiază procedurile de suspendare a licenţei de transport rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (4) Pe perioada suspendării licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier nu este în drept să desfăşoare activităţi de transport rutier.
    Art. 31.  – (1) Operatorii de transport rutier supuşi regimului de licenţiere sînt înregistraţi în registrul de licenţiere, gestionat de autoritatea de licenţiere.
    (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare a registrelor este reglementat de Legea cu privire la registre. 

Regimul de autorizare a serviciilor regulatede transport rutier de persoane

    Art. 32. – (1) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional şi internaţional se eliberează de către Agenţie pentru cursele cuprinse în programele de transport rutier locale, municipale, raionale, interraionale şi internaţionale, împreună cu graficul de circulaţie aferent cursei respective, pentru operatorul de transport rutier care dispune de licenţă de transport rutier.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic raional, iar transportul rutier de persoane prin servicii regulate dintre localităţile din cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi localităţile din afara acestora este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic naţional interraional şi/sau internaţional, după caz, conform prezentului cod.
    (3) Serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se pot administra prin atribuirea acestora în gestiune directă, gestiune delegată sau gestiune mixtă.
    (4) Alegerea formei de administrare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se face prin hotărîri ale consiliilor locale sau municipale.
    (5) Indiferent de forma de administrare aleasă, serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (6) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului regulat de transport în trafic local şi municipal şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport rutier de persoane.
    (7) Gestiunea directă se realizează, conform hotărîrilor consiliilor locale sau municipale, prin intermediul unor operatori de transport rutier care au statut de întreprinderi municipale şi care sînt deţinătoare de licenţă de transport rutier.
    (8) Gestiunea delegată este forma de administrare a serviciului regulat de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal prin intermediul regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (9) În cazul în care consiliul local al localităţii unde serviciile regulate de transport sînt administrate prin gestiune delegată sau prin gestiune mixtă adoptă decizia de a organiza transportul rutier de persoane în trafic local şi/sau municipal doar prin gestiune directă, o astfel de decizie va putea fi aplicată doar după compensarea prejudiciului cauzat operatorilor de transport care activau în regimul gestiunii delegate în condiţiile prezentului cod.
    Art. 33. – Există următoarele tipuri de programe de transport rutier:
    a) program de transport rutier local;
    b) program de transport rutier municipal;
    c) program de transport rutier raional;
    d) program de transport rutier interraional;
    e) program de transport rutier internaţional.
    Art. 34. – (1) Programele de transport rutier stabilesc pentru fiecare rută autogările şi staţiile publice utilizate pentru plecări, opriri în tranzit şi sosiri.
    (2) Modul de amplasare a staţiilor publice de pe teritoriul unei localităţi destinate îmbarcării/debarcării persoanelor transportate se stabileşte de către administraţia publică locală cu avizul serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi al administratorului drumului respectiv. 
    (3) Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice destinate  îmbarcării/debarcării persoanelor transportate sînt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către administratorul drumului, după caz. 
    (4) Accesul în staţiile publice al operatorilor de transport rutier care au atribuite rute sau curse este gratuit şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie.
    (5) Îmbarcarea/debarcarea persoanelor este permisă în toate staţiile publice care se află nemijlocit pe traseul unei rute, chiar dacă acestea nu sînt indicate în graficele de circulaţie aferente cursei.
    Art. 35. – (1) Programul de transport rutier interraional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate.
    (2) Programul de transport rutier internaţional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate. 
    (3) Programele de transport rutier raionale se aprobă şi se modifică de către consiliile raionale, programele de transport rutier locale – de către consiliile locale, iar programele de transport rutier municipale – de către consiliile municipale.
    (4) În vederea corelării programului de transport rutier interraional cu cele de transport rutier raional, acestea din urmă se aprobă şi se modifică după obţinerea avizului pozitiv al organului central de specialitate.
    Art. 36. – Programele de transport rutier se elaborează în baza următoarelor principii de legătură a curselor:
    a) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale în a căror sferă imediată de interes administrativ, economic şi social intră acestea;
    b) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în cadrul raionului;
    c) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în afara raionului, atunci cînd localitatea urbană/centrul raional străin se află mai aproape decît localitatea urbană/centrul raional în care se află localitatea rurală;
    d) din localităţi urbane/centre raionale spre municipii;
    e) între localităţi urbane/centre raionale;
    f) din localităţi rurale spre municipii, în limita razei suburbane (50 km);
    g) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile urbane/centrele raionale se află în direcţie opusă faţă de municipii, iar pînă în municipiu nu este alt centru raional;
    h) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile rurale cuprind/reprezintă obiective religioase (mănăstiri), turistice, economice (parcuri industriale sau zone economice libere) de interes naţional sau puncte de frontieră;
    i) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd numărul populaţiei localităţii rurale este mai mare de 3 500 de locuitori.
    Art. 37. – (1) Programele de transport rutier pot fi modificate prin:
    a) introducerea de noi rute;
    b) prelungirea unei rute existente;
    c) modificarea numărului de curse;
    d) modificarea graficelor de circulaţie;
    e)  includerea, excluderea sau modificarea gărilor auto şi/sau a staţiilor publice;
    f) modificarea numărului de zile în care se efectuează cursa;
    g) modificarea capacităţii de transport a vehiculului rutier.
    (2) O rută nu poate fi introdusă ca rută nouă în programul de transport raional  sau interraional dacă mai mult de 70% din lungimea rutei propuse se suprapune cu o rută deja existentă în programul de transport rutier respectiv, iar în cazul programului de transport rutier internaţional, acest lucru nu este posibil dacă mai mult de 80% din lungimea rutei propuse se suprapune cu o rută deja existentă în programul de transport rutier respectiv.
    (3) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, o rută poate fi modificată cu maximum 30% din lungimea sa iniţială. 
    (4) În cazul programului de transport rutier interraional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute, iar între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional – un interval de 15 minute.
    (5) În cazul programului de transport rutier raional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional sau interraional trebuie să se asigure un interval de 15 minute. 
    (6) În cazul programului de transport rutier internaţional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport internaţional trebuie să se asigure un interval de o oră, iar între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport interraional – un interval de 30 de minute.
    (7) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi d), modificarea programelor de transport rutier local, municipal, raional şi interraional poate fi efectuată anual numai în perioada 1 ianuarie – 15 februarie şi doar cu acordul tuturor operatorilor de  transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.
    (8) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), modificarea  programelor de transport rutier poate fi efectuată trimestrial.
    (9) La modificarea programelor de transport rutier se va ţine cont de analiza fluxului de călători şi se va stabili impactul modificărilor propuse asupra rutelor deja existente. 
    Art. 38. – (1) Rutele/cursele incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional se atribuie prin concurs, de către comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier, în cadrul şedinţelor publice de atribuire, în următoarele cazuri:
    a) introducerea de rute noi;
    b) retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    c) expirarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    d) lipsa, în momentul atribuirii rutei/curselor, a copiilor conforme ale licenţei de transport rutier necesare efectuării rutei/cursei.
    (2) Decizia (ordinul, dispoziţia etc.) a organului competent de organizare a concursului adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1) poate fi contestată de către operatorii de transport rutier ale căror drepturi şi interese legale sînt afectate şi/sau de către organizaţiile patronale reprezentative din care aceştia fac parte prin cerere prealabilă depusă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ. În cazul adoptării deciziei de introducere a rutelor noi, depunerea cererii prealabile  suspendă executarea actului administrativ pînă la finalizarea litigiului, iar în celelalte cazuri, suspendarea actului administrativ este posibilă numai în baza unei încheieri judecătoreşti.
    (3) Comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier sînt instituite de către organul central de specialitate sau consiliile locale (săteşti, comunale sau orăşeneşti), municipale şi/sau raionale, după competenţă. În componenţa comisiilor privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier formate de organul central de specialitate vor fi incluşi cu drept de vot consultativ cîte un membru de la fiecare organizaţie patronală reprezentativă din domeniul transportului rutier de persoane.
    (4) Organul central de specialitate, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, după caz, pot decide atribuirea unei rute în întregime, a unor grupuri de rute, a unui grup de curse pe aceeaşi rută sau a fiecărei curse de pe rută în parte. Gruparea rutelor/curselor se face în cazul necesităţii atribuirii unei rute neatractive din punct de vedere economic, dar necesare pentru satisfacerea necesităţilor de transport ale populaţiei.
    (5) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-a depus o singură solicitare, acestea se atribuie operatorului de transport rutier respectiv.
    (6) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-au depus mai multe solicitări de către mai mulţi operatori de transport rutier, aceştia vor fi departajaţi pe bază de punctaj,  ruta/cursa sau grupul de rute/curse fiind atribuite solicitantului care va întruni cel mai mare punctaj.
    (7) Procedura de certificare a operatorilor de transport rutier, criteriile de evaluare a acestora, precum şi metodologia de punctare sînt prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (8) Operatorii de transport rutier, certificaţi de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate, vor depune o solicitare de atribuire, cu indicarea vehiculelor rutiere cu care urmează să participe la concursul de atribuire, pentru un grup de rute/curse sau o rută/cursă, incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional sau interraional, cu 7 zile pînă la şedinţa publică de atribuire. Data desfăşurării acesteia se face publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a Agenţiei, a consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (9) Depunerea solicitării la sediul organului central de specialitate, al consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz, se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;
    b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;
    c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice. 
    (10) Atribuirea rutelor/curselor incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional va fi organizată după cum urmează:
    a) în cazul aprobării programelor de transport rutier, în termen de 45 de zile de la intrarea lor în vigoare;
    b) în cazul modificării programelor de transport rutier, anual, în perioada 1 ianuarie – 15 februarie;
    c) în cazul renunţării la rută/cursă de către un operator de transport rutier sau în cazul retragerii autorizaţiei de transport rutier prin servicii regulate, în termen de 45 de zile de la data renunţării sau retragerii autorizaţiei.
    (11) Informaţia privind rutele/cursele care nu au fost atribuite sau care au rămas nesolicitate se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe paginile web oficiale ale Agenţiei, consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin afişare la sediul lor. 
    (12) Solicitările de atribuire a rutei/cursei vor fi respinse în următoarele cazuri:
    a) au fost depăşite termenele prevăzute pentru depunerea solicitării;
    b) operatorul de transport rutier nu deţine suficiente vehicule rutiere şi nu poate asigura capacitatea de îmbarcare necesară efectuării rutelor/curselor pentru care a depus solicitări;
    c) operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei de transport rutier valabile la data depunerii solicitării, astfel încît să poată efectua rutele/cursele pentru care a depus solicitări;
    d) rutele/cursele pentru care s-au depus solicitări nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule rutiere dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente.
    (13) În cazul modificării programului de transport rutier prin majorarea numărului de  curse pe o rută, cursele noi se atribuie operatorilor de transport rutier care efectuează deja curse pe ruta respectivă în baza acordului unanim al acestora sau, în lipsa unui asemenea acord, prin concurs între aceşti operatori, iar în cazul în care pe ruta nominalizată activează doar un singur operator de transport rutier, cursele se atribuie direct acestuia. În cazul în care niciunul dintre  operatorii de transport rutier care activează pe rută nu vrea să efectueze cursele noi, acestea se expun la concurs pentru terţi. 
    (14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează doar pentru rutele/cursele incluse în programele de transport rutier şi atribuite conform prezentului articol, în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii. Agenţia, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, în urma şedinţelor de atribuire sau a prelungirii de drept a autorizaţiei, vor notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor  în termen de 20 de zile. În cazul nerespectării acestor condiţii, ruta/cursa sau grupul de rute/curse se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire sau se expune la concurs, după caz.
    (15) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport.
    (16) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este de 8 ani.
    (17) Înlocuirea unui vehicul rutier cu care operatorul de transport rutier a obţinut rutele/cursele şi/sau autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este permisă numai dacă se face cu un vehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit, indiferent de capacitatea lui, cu notificarea Agenţiei, a consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz. Înlocuirea vehiculului rutier este posibilă pentru o perioadă mai mică de 10 zile fără a întruni punctajul necesar.
    (18) Vehiculele rutiere cu care un operator de transport rutier a obţinut rute sau curse pot fi înscrise la un nou concurs de atribuire numai după o perioadă de un an dacă nu au fost înlocuite în condiţiile alin. (17).
    (19) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este un act nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.
    (20) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (21) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrage de către Agenţie în următoarele situaţii:
    a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive sau nu a efectuat mai mult de 30% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decursul unei luni calendaristice, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv;
    b) operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, unul dintre vehiculele cu care efectuează cursa, fără respectarea prevederilor alin. (17);
    c) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;
    d) licenţa de transport rutier a fost retrasă;
    e) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;
    f) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, raional şi interraional;
    g) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit 5 încălcări la aceeaşi cursă ce ţin de nerespectarea itinerarului de circulaţie şi/sau de efectuarea cursei cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constatate şi sancţionate printr-o decizie definitivă conform legii.
    (22) În cazurile prevăzute la alin. (21) lit. f) şi g), decizia privind retragerea autorizaţiei va fi adoptată în termen de cel mult 3 luni de la data ultimei încălcări comise.
    (23) Decizia de retragere a autorizaţiei poate fi contestată de către operatorul de transport rutier ale cărui drepturi şi/sau interese legitime sînt afectate prin cerere prealabilă depusă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ. În cazul adoptării deciziei în baza temeiurilor prevăzute la alin. (21) lit. a), b), f) şi g), cu excepţia aceluia privind efectuarea unei curse cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, depunerea cererii prealabile suspendă executarea actului administrativ, iar în celelalte cazuri, suspendarea actului administrativ este posibilă doar în baza unei  încheieri judecătoreşti.
    (24) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul Agenţiei sau al consiliilor locale, municipale sau raionale, după caz, cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.
    (25) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul retragerii licenţei de transport rutier, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrag de către organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.
    (26) După retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional, comisiile de concurs vor atribui ruta/cursa pentru care a fost eliberată autorizaţia în cadrul unei şedinţe publice de atribuire în condiţiile prezentului articol, urmînd ca, pînă la încheierea concursului, ruta/cursa să fie deservită de operatorul de transport rutier care o efectua pînă la retragere.
    (27) În cazul în care unui operator de transport i s-a retras, în conformitate cu alin. (21), autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional  eliberată pentru o rută/cursă grupată conform alin. (4), se retrag automat şi celelalte autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional eliberate pentru rutele/cursele din grupul rutei/cursei respective.
    Art. 39. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în  baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulaţie, în baza deciziei organului central de specialitate, precum şi în baza autorizaţiilor eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sînt situate capetele rutei şi de autorităţile competente ale statelor tranzitate.
    (2) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele operatorului sau operatorilor de transport rutier şi nu sînt transferabile. 
    (3) În cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectuării unor servicii regulate, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele fiecărui operator de transport rutier asociat.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este de 8 ani.
    (5) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (6) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale acordurilor şi convenţiilor la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport rutier, cu plata taxelor aferente.
    (7) Pentru autorizarea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe ruta solicitată, operatorul de transport rutier va depune la organul central de specialitate un dosar, care va include următoarele documente:
    a) cererea, în forma stabilită de organul central de specialitate;
    b) copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere necesare pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere;
    c) graficul de circulaţie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/ debarcare a persoanelor transportate;
    d ) schema rutei, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
    e) duratele de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;
    f) contractul, în limba română, încheiat cu un operator de transport rutier străin din statul unde se află celălalt cap de rută în cazul cînd convenţiile internaţionale sau bilaterale prevăd obligativitatea efectuării curselor la paritate, pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată;
    g) tariful de transportare a persoanelor, coordonat de ambii operatori de transport rutier parteneri;
    h) certificatul ce confirmă faptul că operatorul de transport rutier a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, eliberat de un organism de evaluare a conformităţii acreditat (certificatul sistemului de management).
    (8) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (7) la sediul organului central de specialitate se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;
    b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;
    c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.
    (9) Dosarele depuse de către operatorii de transport rutier se examinează în termen de 15 zile de la data depunerii.
    (10) Organul central de specialitate înaintează, în termen de 7 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sînt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sînt tranzitate fără îmbarcarea şi debarcarea persoanelor decizia privind deschiderea cursei şi copiile documentelor  relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (11) Organul central de specialitate respinge dosarul depus în vederea autorizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional dacă solicitantul nu poate oferi, cu vehiculele rutiere deţinute, confortul necesar pentru serviciul care face obiectul cererii sau dacă numărul acestor vehicule nu este suficient ori dacă nu se respectă prevederile art. 37 alin. (6).
    (12) În cazul respingerii dosarului, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărîri.
    (13) Cererile de modificare a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional vor fi soluţionate la depunerea de către operatorul de transport rutier a documentelor prevăzute la alin. (7) lit. a), c), d) şi h).
    (14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional va fi eliberată operatorilor de transport rutier autohtoni sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la data primirii noilor autorizaţii.
    (15) După obţinerea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional de la statul unde este situat celălalt cap de rută, precum şi de la statele tranzitate, autorizaţiile corespunzătoare vor fi eliberate operatorului de transport rutier şi de către Agenţie.
    (16) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrage de către Agenţie în următoarele cazuri:
    a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv, ori din cauza lipsei biletelor vîndute;
    b) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;
    c) licenţa de transport rutier a fost retrasă;
    d) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;
    e) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional;
    f) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit încălcări repetate la aceeaşi cursă ce ţin de nerespectarea itinerarului de circulaţie şi/sau de efectuarea cursei cu vehicule rutiere aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constate şi sancţionate printr-o decizie definitivă conform legii.
    (17) Prevederile alin. (16) se aplică atît operatorilor de transport rutier autohton, cît şi celor străini. Sancţiunea de retragere a autorizaţiei se aplică unui operator pentru încălcările comise de către acesta fără a afecta operatorul partener.
    (18) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul organului central de specialitate cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.
    (19) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul retragerii licenţei de transport rutier, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrag de organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.
    (20) În cazul depunerii a două sau mai multor solicitări pentru aceeaşi cursă, atribuirea acesteia va fi efectuată prin concurs, conform criteriilor de evaluare şi metodologiei de punctare prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, în termen de 45 de zile. Informaţia privind data desfăşurării şedinţei publice de atribuire se publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a organului central de specialitate, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (21) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit, necesare efectuării unei operaţiuni de transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier străini, se acordă de către organul central de specialitate în conformitate cu condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de Republica Moldova cu alte state.
    (22) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sînt valabile numai în original.
    (23) Modelul autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 40. – Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate se prelungeşte de drept operatorului de transport rutier, la solicitare, fără desfăşurarea procedurii de atribuire a rutelor/curselor prin concurs în cazul în care operatorului de transport rutier, pe parcursul termenului de valabilitate a autorizaţiei, nu i-a fost aplicată suspendarea licenţei de transport rutier.
    Art. 41. – (1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se comunică autorităţii emitente în termen de 15 zile de la data constatării, urmînd ca aceasta să elibereze un duplicat.
    (2) Pierderea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se probează printr-un anunţ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Eliberarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în locul celei pierdute sau deteriorate se efectuează în termen de 3 zile de la data solicitării.