Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

AUTORIZAȚII MARFĂ 

 

 
Se eliberează în conformitate cu COD Nr. 150 din 17.07.2014 TRANSPORTURILOR RUTIERE

 

Secţiunea a 2-a

Autorizaţii unitare şi multiple de transport rutier internaţional de mărfuri

Art.31 indece (13). – La momentul depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiilor unitare şi multiple de transport rutier internaţional de mărfuri, vehiculele rutiere ale operatorilor de transport rutier înregistrate în Registru se împart pe categorii ecologice şi de securitate.

Art.31 indece (14). – Autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri de un anumit tip şi de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier proporţional, în funcţie de parcul eligibil al fiecăruia. 

Art.31 indece (15). – (1) Vehiculele rutiere pentru care se solicită autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri trebuie să dispună de certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor, cu excepţia tractoarelor rutiere de categoriile Euro 0 şi Euro 1, şi de raport valabil de inspecţie tehnică periodică a vehiculului rutier.

(2) La depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiilor unitare valabile pe teritoriul statelor membre ale CEMT, parcul eligibil al operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizaţii CEMT se diminuează cantitativ cu un număr de autovehicule echivalent cu numărul autorizaţiilor CEMT primite, valabile pe teritoriul statelor respective. Această prevedere nu se aplică în cazul solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor unitare pentru statele pentru care autorizaţiile CEMT prevăd anumite restricţii, inclusiv pentru statele de tranzit. 

Art.31 indece (16). – (1) Pentru fiecare autovehicul conform se eliberează cel mult două autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri de acelaşi tip pentru fiecare stat, cu excepţia:

a) autorizaţiilor de tip terţă ţară, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul;

b) autorizaţiilor de categoria II, care se eliberează în modul următor:

- o autorizaţie – pentru operatorii de transport rutier care deţin 1–3 autovehicule;

- cîte o autorizaţie pentru fiecare 3 autovehicule, dar nu mai mult de 15 autorizaţii – pentru operatorii de transport rutier care deţin mai mult de 3 autovehicule.

(2) Autorizaţiile de tip terţă ţară pentru Rusia, Grecia şi Turcia se eliberează numai pentru autovehiculele ce corespund normelor tehnice şi de siguranţă Euro III, IV,V, VI, EEV sau mai mult, cu masa totală de peste 12 tone.

(3) Autorizaţiile de categoria II, precum şi autorizaţiile de tip bilateral/de tranzit pentru Italia se eliberează pentru ansamblul de autovehicule şi remorci cu capacitatea de încărcare mai mare de 3,5 tone sau cu masa totală mai mare de 6 tone.

Art.31 indece (17). – (1) Agenţia va afişa în portalul extern al sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri, pe state şi tipuri, conform situaţiei la zi, precum şi lista autorizaţiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizaţiile.

(2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, consultînd informaţii privind parcul propriu, autorizaţiile disponibile, cererile depuse şi valabilitatea acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate.

Art.31 indece (18). – (1) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri se înregistrează automat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” în ordine cronologică, cu indicarea datei şi orei de primire.

(2) Pentru a obţine autorizaţii de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condiţiile art.316, o solicitare de eliberare a autorizaţiilor la ghişeul unic al Agenţiei.

Art.31 indece (19). – (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier şi urmează a fi utilizată exclusiv de acesta.

(2) În autorizaţiile de tip bilateral/tranzit pentru Italia se indică denumirea operatorului de transport rutier, precum şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.

(3) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri care se eliberează cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculului vor fi utilizate pentru autovehiculele respective sau, cu acordul Agenţiei, pentru unele autovehicule de categorie similară ori superioară ale aceluiaşi operator de transport rutier.

(4) În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare al autovehiculului din autorizaţia de transport rutier, operatorul de transport rutier este în drept să depună la ghişeul unic al Agenţiei un demers referitor la operarea modificărilor.

(5) În cazul în care demersul de modificare a numărului de înmatriculare a fost recepţionat pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeaşi zi. În cazul în care demersul a fost recepţionat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.

Art.31 indece (20). – În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenţia despre aceasta, cu prezentarea ulterioară, în termen de 20 de zile, a dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autorităţile competente din străinătate, se va prezenta şi traducerea documentului în limba română, efectuată de un traducător autorizat). Pînă la momentul prezentării dovezii, autorizaţiile rămîn înregistrate pe numele operatorului de transport rutier.

Art.31 indece (21). – Operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri în termen de 30 de zile din momentul eliberării acesteia.

Art.31 indece (22). – Autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri urmează a fi restituite Agenţiei în termen de 90 de zile din momentul eliberării acestora, iar pentru tipurile de autorizaţii stabilite, conform prevederilor art.319, prin decizia organului central de specialitate, se anexează şi documentele confirmative (copia scrisorii de trăsură (CMR)).

Art.31 indece (23). – (1) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie.

(2) Se interzice utilizarea autorizaţiilor declarate pierdute, furate, distruse şi a celor false.

(3) Se interzice utilizarea autorizaţiilor cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.

Art.31 indece (24). – (1) În cazul transmiterii autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri, unitară sau multiplă, altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicaţi sînt suspendaţi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, după cum urmează:

a) la prima încălcare (o autorizaţie) – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiaşi an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.

(2) În cazul utilizării fără acordul Agenţiei a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri eliberate cu indicarea numărului de înmatriculare al vehiculului rutier pentru alt vehicul decît cel menţionat în autorizaţie, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la prima încălcare – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de 3 luni.

(3) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii următoarele sancţiuni:

a) la prima încălcare – avertizare;

b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună;

c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 3 luni.

(4) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului sau distrugerii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, ori al utilizării autorizaţiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate şi/sau modificate, precum şi în cazul nerestituirii autorizaţiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depăşirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul vehiculelor rutiere;

b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul vehiculelor rutiere;

c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul vehiculelor rutiere;

d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul vehiculelor rutiere.

(5) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizaţii de acelaşi tip.

(6) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.

(7) Pentru tipul de autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancţionare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizaţii.

(8) Se interzice restituirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, neutilizate în termenul de valabilitate a acestora.

Art.31 indece (25). – (1) Măsurile de sancţionare care conduc la suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute se aplică de către instanţa de judecată în corespundere cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

(2) Măsurile de sancţionare care nu conduc la suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute sau a înregistrării oficiale se aplică de Agenţie. În cazul dezacordului cu măsura de sancţionare aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanţa de judecată în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Suspendarea înregistrării în Registru şi suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” se iniţiază şi se aplică în condiţiile art.28.