Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO

  

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

   

  Art. 137. – (1) În vederea prevenirii cauzelor generatoare de accidente rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere şi persoanele obligate să vegheze siguranţa circulaţiei rutiere.

    (2) În sensul prezentului cod, persoanele obligate să vegheze siguranţa rutieră sînt conducătorii auto şi managerul de transport rutier.
    Art. 138. – (1) Prevederile prezentului titlu se aplică transportului rutier:
    a) de mărfuri, cu vehicule rutiere, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone;
    b) de persoane, cu vehicule rutiere care sînt construite sau amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi care sînt destinate acestui scop, precum şi cu vehicule rutiere care activează în regim de taxi.
    (2) Prevederile Acordului AETR se aplică în locul prevederilor prezentului titlu în cazul operaţiunilor de transport rutier în trafic internaţional efectuate în parte în afara Republicii Moldova şi/sau a Uniunii Europene cu:
    a) vehicule înmatriculate în Uniunea Europeană sau în statele care sînt părţi la AETR, pentru tot traseul;
    b) vehicule înmatriculate într-un stat care nu este parte la AETR, numai pentru partea traseului situată pe teritoriul Uniunii Europene sau al statelor care sînt părţi la AETR.
    (3) Acţiunea prezentului titlu nu se extinde asupra transporturilor rutiere efectuate cu: 
    a) vehiculele rutiere menţionate la art. 2 lit. a) şi b) din prezentul cod;
    b) vehicule rutiere utilizate pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate, lungimea rutei nedepăşind 50 km;
    c) vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu o masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în scopuri necomerciale.
    Art. 139. – (1) Durata de conducere zilnică nu trebuie să depăşească 9 ore. Durata de conducere zilnică poate fi prelungită pînă la cel mult 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămînii.
    (2) Durata de conducere săptămînală nu trebuie să depăşească 56 de ore.
    (3) Durata de conducere totală acumulată nu trebuie să depăşească 90 de ore pe parcursul a două săptămîni consecutive.
    (4) Duratele de conducere zilnice şi săptămînale cuprind toate duratele de conducere înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova sau al unui alt stat.
    Art. 140. – (1) După o perioadă de 4 ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin 45 de minute, exceptînd cazul în care îşi începe o perioadă de repaus.
    (2) Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin 15 minute, urmată de o pauză de cel puţin 30 de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încît să se respecte prevederile alin. (1).
    Art. 141. – (1) Conducătorul auto este obligat să respecte perioadele de repaus zilnic şi săptămînal.
    (2) Pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămînal, conducătorul auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic.
    (3) Dacă perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de 24 de ore este de cel puţin 9 ore, dar mai puţin de 11 ore, perioada respectivă de repaus zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.
    (4) O perioadă de repaus zilnic  poate fi prelungită pentru a deveni perioadă de repaus săptămînal normală sau perioadă de repaus săptămînal redusă.
    (5) Un conducător auto nu poate beneficia de  mai mult de 3 perioade de repaus zilnic reduse între 2 perioade de repaus săptămînal.
    (6) Prin derogare de la alin. (2), atunci cînd vehiculul este condus de un echipaj, un conducător auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin 9 ore pe parcursul a 30 de ore după perioada de repaus zilnic sau săptămînal.
    (7) Pe parcursul a 2 săptămîni consecutive, un conducător auto trebuie să respecte cel puţin:
    a) 2 perioade de repaus săptămînal normale; sau
    b) o perioadă de repaus săptămînal normală şi o perioadă de repaus săptămînal redusă de cel puţin 24 de ore. Reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfîrşitul celei de-a treia săptămîni care urmează săptămînilor în cauză. O perioadă de repaus săptămînal începe pînă la sfîrşitul a 6 perioade de 24 de ore de la perioada de repaus săptămînal precedentă.
    (8) Orice perioadă de repaus zilnic luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de repaus săptămînal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin 9 ore.
    (9) În cazul în care un conducător auto solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi perioadele de repaus săptămînal reduse luate departe de baza de staţionare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului rutier, cu condiţia ca acesta să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare şi să fie în staţionare.
    (10) O perioadă de repaus săptămînal care începe pe parcursul unei săptămîni şi continuă în săptămîna următoare poate fi alipită oricăreia dintre aceste săptămîni, dar nu amîndurora.
    Art. 142. – Se interzice remunerarea conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţele parcurse şi cantitatea de mărfuri transportată, cu excepţia cazului în care aceste remunerări nu sînt de natură să afecteze siguranţa rutieră.
    Art. 143. – (1) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier organizează activitatea conducătorilor auto astfel încît aceştia să se conformeze duratelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de repaus. 
    (2) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier dau instrucţiuni corespunzătoare conducătorilor auto şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de respectarea duratelor de conducere, a pauzelor şi perioadelor de repaus.
    (3) Întreprinderea şi operatorii de transport rutier poartă răspundere pentru încălcările comise de către conducătorii auto ai întreprinderii/operatorului, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui stat străin.
    Art. 144. –  (1) Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor privind obligativitatea dotării vehiculelor rutiere cu tahografe, evidenţa timpului de muncă şi odihnă urmează să fie efectuată, de către fiecare membru al echipajului, în scris, pe foaia de parcurs, cu folosirea simbolurilor grafice adecvate şi cu indicarea perioadelor de conducere şi de repaus.
    (2) Membrii echipajului trebuie să aibă mereu la ei şi să poată prezenta la control foile de înregistrare pentru săptămîna în curs şi pentru ultima zi a săptămînii precedente în cursul căreia ei au condus.
    (3) Operatorii de transport rutier păstrează foile de înregistrare completate conform alin. (1) pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive de la data ultimei înscrieri şi le prezintă, la cerere, agenţilor de control.

 

Depunerea actelor pentru primirea cartelei tahografice digitale se efectuează pe adresa: Municipiul Chişinău, Aleea Gării 6. Regimul de lucru: Luni – Vineri de la 08.00. pînă la 17.00.

Cartele tahografice vor fi eliberate în maxim 15 zile calendaristice de la data primirii cererii, conform HG nr. 437 din 12.04.2016 . 

Preţul cardului este de 76 Euro, achitarea se face în lei la cursul Băncii Naţionale din Moldova în ziua depunerii actelor.