Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Tipuri de Control

Controlul planificat

Articolul 14. Periodicitatea controalelor planificate

    (1) Unul şi acelaşi organ de control nu este în drept să exercite controlul asupra uneia şi aceleiaşi persoane mai mult decît o dată într-un an calendaristic.

    (2) Controalele inopinate exercitate  conform secţiunii a 2-a din prezentul capitol, precum şi controalele repetate nu sînt luate în calcul în sensul prevederilor alin. (1) al prezentului articol.

    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul reorganizării sau lichidării persoanei supuse controlului.

    (4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul reorganizării organului de control şi atribuirii totale sau parţiale a competenţelor acestuia altui organ de control.

    Articolul 15. Graficul controalelor

    (1) Organul de control întocmeşte trimestrial graficul controalelor pentru trimestrul

următor.

    (2) Graficul controalelor este făcut cunoscut autorităţii de monitorizare a controalelor, care introduce datele respective în Registrul de stat al controalelor.

    (3) Pînă la finele trimestrului de gestiune, organul de control aprobă graficul controalelor pentru trimestrul următor şi îl publică pe pagina sa electronică.

    (4) Organele de control nu sînt în drept să modifice graficul controalelor planificate şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în grafic.

    Articolul 16. Criteriile de întocmire şi de înregistrare 

                          a graficului controalelor

    Graficul controalelor se întocmeşte de către organul de control şi se înregistrează de către autoritatea de monitorizare a controalelor în baza următoarelor criterii de risc:

    a) gradul de pericol al activităţii desfăşurate de persoana supusă controlului pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru societate sau pentru mediu;

    b) cifra de afaceri;

    c) gradul de uzură al utilajului;

    d) numărul de persoane angajate;

    e) volumul producţiei;

    f) încălcările anterioare;

    g) gradul de calificare al angajaţilor persoanei supuse controlului;

    h) prezenţa informaţiilor veridice, susţinute prin probe, privind eventualele încălcări sau operaţii dubioase;

    i) perioada de timp în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului;

    j) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;

    k) data efectuării ultimului control.

    Articolul 17. Controlul comun

    (1) Două sau mai multe organe de control, în cazul în care sînt întrunite condiţiile

prevăzute la art. 4 alin. (7), sînt obligate să decidă de comun acord, cu notificarea prealabilă a autorităţii de monitorizare a controalelor, exercitarea unui control comun asupra unei persoane supuse controlului.

    (2) Controlorilor li se vor emite delegaţii separate de control în condiţiile art. 21 alin. (2).

    (3) Dacă, deşi s-a aprobat un control comun, unul sau mai multe dintre organele de control împuternicite nu au participat la el, acestea pierd dreptul de a exercita controlul asupra persoanei respective odată cu emiterea actului de control de către organul (organele) care a exercitat controlul.

    (4) Toate deciziile, acţiunile şi actele care, conform prezentei legi, trebuie efectuate de un singur organ de control se vor efectua de comun acord de către organele de control care participă la controlul comun.

    (5) Divergenţele apărute între organele de control sînt interpretate în favoarea persoanei supuse controlului, cu luarea unei decizii mai favorabile acesteia.

    Articolul 18. Notificarea deciziei de control

    (1) Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al deciziei de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului şi momentul începerii controlului să treacă cel puţin 5 zile lucrătoare.

    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru efectuarea unui control inopinat, conform art.19. În acest caz, un exemplar al deciziei de control, semnată de persoana responsabilă a organului de control, se înmînează, contra semnătură, persoanei care urmează a fi supusă controlului cel tîrziu la începutul controlului.

Controlul inopinat

Articolul 19. Temeiurile şi condiţiile efectuării controalelor inopinate

    (1) Organul de control poate decide efectuarea în afara graficului a controalelor inopinate asupra unei persoane, în  baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite controlorului delegaţie de control, doar în cazul:

    1) verificării modului de  îndeplinire a recomandărilor din prescripţie (control repetat) date ca urmare a ultimului control planificat;

    2) prezenţei informaţiilor veridice, susţinute prin probe, despre existenţa cazurilor de încălcare a legislaţiei sau a situaţiilor de avarie, despre modificarea ori încălcarea regulilor de securitate, fapt ce prezintă un pericol iminent pentru viaţa şi/sau bunurile oamenilor şi pentru mediu, cu un prejudiciu estimabil nu mai mic de 30 de salarii medii lunare pe economie prognozate de Guvern  pentru anul în care s-a depistat încălcarea;

    3) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă sînt întrunite următoarele condiţii: 

    a) această informaţie nu a fost prezentată în termenul stabilit de lege sau de un act normativ de două ori consecutiv, fiind încălcate două termene consecutive, prevăzute expres de lege sau de actul normativ;

    b) organul abilitat cu funcţii de control sau organul responsabil de recepţionarea informaţiei corespunzătoare nu a primit notificare justificativă din partea persoanei obligate să raporteze informaţia în termen şi/sau această persoană nu a răspuns în termen rezonabil la înştiinţarea din partea organului responsabil după încălcarea de două ori consecutiv a termenului stabilit de lege sau de actul normativ;

    4) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la  întreprinzătorul cu care persoana controlată a avut anterior relaţii economice, dacă sînt întrunite următoarele condiţii:

    a) întreprinzătorul refuză să prezinte informaţiile în cauză;

    b) nu există altă modalitate de obţinere a informaţiei în cauză;

    c) informaţia dată este decisivă şi indispensabilă pentru atingerea scopului controlului iniţiat anterior;

    5) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi iniţiat controlul dacă, pînă la recepţionarea solicitării, nu s-a emis decizia de a supune solicitantul unui control inopinat sau dacă un astfel de control nu este inclus în graficul pentru trimestrul în curs.

    (2) Controalele inopinate nu pot fi desfăşurate în baza informaţiilor neverificate şi/sau provenite dintr-o sursă anonimă.

    (3) Controalele inopinate nu pot fi efectuate în cazul cînd există orice alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a  informaţiei necesare de către organul abilitat cu funcţii de control.

    (4) Controlul efectuat în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) este iniţiat în termene proxime de organul abilitat cu dreptul dat şi are exclusiv aspect consultativ şi constatator, cu excepţia cazurilor cînd în cadrul controlului se depistează indici ai infracţiunii. Cheltuielile acţiunii de control efectuate în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) vor fi suportate de solicitant în cazul în care persoana ce urmează a fi supusă controlului nu este obligată prin lege să solicite controlul.

    (5) Efectuarea controalelor inopinate va fi notificată autorităţii de monitorizare a controalelor de către organul de control care le-a efectuat în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor. La notificare se vor anexa toate documentele şi probele necesare pentru ca autoritatea de monitorizare a controalelor să poată monitoriza întrunirea condiţiilor stabilite de prezenta lege.

Control Repetat

control repetat – control prin care se apreciază calitatea şi se determină corectitudinea controalelor efectuate anterior prin verificarea şi contrapunerea rezultatelor controlului efectuat anterior cu rezultatele reale constatate în urma controlului repetat, considerîndu-se control inopinat şi efectuîndu-se în situaţia în care rezultatele controlului anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare;