Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Obligațiile operatorului de transport

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

 

Art.  49.  –  Operatorii  de  transport  rutier/întreprinderile  care  efectuează operaţiuni de transport rutier au următoarele obligaţii:

a)  să  se  conducă  de prezentul cod şi  reglementările  în  vigoare specifice fiecărui tip de transport rutier efectuat;

b)  să  asigure  prezenţa  la  bordul  vehiculului  rutier  a  documentelor în baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport rutier;

c) să asigure prezentarea şi plecarea în cursă la timp a vehiculelor rutiere, în starea  tehnică  şi  sanitară  corespunzătoare, de asemenea să  asigure  transportarea persoanelor  în  condiţii  de  siguranţă  şi  confort,  conform  graficului  aprobat  şi reglementărilor din domeniu în vigoare;

d) să încheie, în localitatea unde există mai multe autogări, contracte cu una dintre acestea, la libera alegere, în vederea prestării serviciilor de transport rutier prin  servicii  regulate  pe  rutele  atribuite  spre  deservire  în  modul  stabilit  şi  să notifice imediat Agenţia despre contractul încheiat;

e) să încheie cu organizaţiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie a persoanelor şi bagajelor transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f)  să  formeze  echipajele  din  conducători  auto ce dețin  certificate  de competenţă profesională, eliberate în conformitate cu prezentul cod;

g) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a managerului de transport rutier şi a conducătorilor auto;

h) să dețină și să aplice un program de deservire tehnică a vehiculelor rutiere conform cerințelor și recomandărilor producătorilor;

i)  să  asigure,  la  locul  amplasării  bazei  tehnico-materiale  a întreprinderiiprevăzute la art. 17, efectuarea unui control al treziei și a unei examinări medicale generale a conducătorilor auto nu mai rar de o dată la 12 ore de muncă, cu excepțiaconducătorilor  auto care  activează  pe  rutele internaționale, aceștia  fiind supuși controlului medical cu cel mult 3 ore pînă  la  plecarea  în  cursă, de asemenea să asigure verificarea tehnică generală a fiecărui vehicul rutier nu mai rar de o dată la 20 de ore de lucru, cu excepția celor de pe rutele internaționale care vor fi supuse controlului  tehnic înainte de plecarea  în  fiecare  cursă.  Înainte  de  a  începe operațiunea  de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, conducătorul autova fi supus unui control medical, iar vehiculul va fi supus unui control tehnic.

            Foaia  de  parcurs  este  valabilă  nu  mai  mult  de  36 de ore de la ora efectuăriicontrolului  medical  și a controlului  tehnic,  cu  excepția operațiunii  de transportrutier în trafic  internațional pentru care valabilitatea foii de parcurs acoperă cursa

tur-retur. Criteriile conform  cărora  conducătorii  auto  vor  fi  supuși  controlului medical se aprobă prin  instrucțiune  de  către  organul  central  de  specialitate  după consultarea Ministerului  Sănătății, iar criteriile  privind controlul  tehnic al vehiculelor rutiere  se  aprobă  prin  instrucțiune  de  către  organul  central  de specialitate. Instrucțiunile menționate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

j) să respecte reglementările în vigoare privind efectuarea inspecţiei tehnice periodice;

k) în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, să asigure menţinerea vehiculelor rutiere într-o  stare  tehnică  corespunzătoare  în  vederea  încadrării  în normele tehnice;

l)  să  monteze,  prin întreprinderi    autorizate,  tahografe  şi  limitatoare  de viteză, cu aprobare de model, la vehiculele pentru care acestea sînt obligatorii;

m) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau  limitatorul  de  viteză  defect,  nesigilat  sau  fără  suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al operațiunii de transport rutier;

n)  să  informeze  conducătorii  auto  şi  lucrătorii  mobili  cu  privire  la reglementările din domeniul transporturilor rutiere;

o)  să  verifice  pe  foile  de  înregistrare sau pe cartelele tahografice ale conducătorilor  auto  utilizate  modul  în  care  aceştia  respectă  prevederile  legale  în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;

p)  să  efectueze  transporturile rutiere numai cu respectarea maselor totale maxime  autorizate  şi/sau  în  limita capacității  de  îmbarcare  stabilită  de  uzina producătoare a vehiculului rutier utilizat și/sau de standardele în vigoare;

q) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor rutiere sau  al  încărcăturilor  cu  greutăţi  şi/sau  gabarite  care  depăşesc  limitele maxime admise;

r) să respecte şi să aplice reglementările în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi perisabile;

s) să asigure îmbarcarea persoanelor din localitățile unde sînt autogări numai de pe teritoriul autogărilor,  respectînd prevederile prezentului cod, iar din localitățile unde nu există autogări – numai din stațiile publice, iar în lipsa acestora (cu  condiția  includerii  localității  în  graficul  de  circulație) – din  locurile  care  să asigure securitatea persoanelor transportate;

t) să supună serviciile prestate procedurilor de certificare, aplicate de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate.