Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

EFECTUARE

  

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014 

    Art. 50. – (1) Operatorii de transport rutier îşi organizează activitatea de sine stătător, pornind de la cererea şi oferta privind serviciile de transport rutier de mărfuri.
    (2) Operatorii de transport rutier primesc mărfurile pentru transport în baza contractelor de transport rutier, încheiate cu expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor sau reprezentanţii legali ai acestora.  Ei vor asigura transportarea mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de calamităţi naturale, catastrofe, avarii şi forţă majoră. 
    (3) Operatorii de transport rutier pot încheia contracte de transport rutier de mărfuri cu orice destinatar al mărfurilor. 
    Art. 51. – (1) Transportarea mărfurilor perisabile se efectuează în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Mărfurile periculoase vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Încărcăturile supragrele şi  agabaritice vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite.
    Art. 52. – Transportarea mărfurilor omogene de la un expeditor de mărfuri la unul şi acelaşi destinatar, pe una şi aceeaşi distanţă, poate fi legalizată printr-un singur document de însoţire a mărfurilor pentru tot volumul de lucru executat cu vehiculul rutier în decursul unei curse, în modul stabilit în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri.
    Art. 53. – Beneficiarul care comandă transportul mărfurilor este obligat să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier documentele necesare de însoţire pentru mărfurile transmise spre transportare.
    Art. 54. – Utilizarea unui vehicul rutier cu plată pentru unitate de timp este înregistrată de expeditorul de mărfuri şi/sau destinatarul mărfurilor în documentele de însoţire a mărfurilor, cu indicarea distanţei de parcurs şi a timpului  de aflare a vehiculului rutier la dispoziţia expeditorului de mărfuri şi/sau destinatarului.
    Art. 55. – Echipajul vehiculului rutier este obligat să controleze conformitatea cantităţii mărfurilor, a integrităţii ambalajelor declarate în acte, a stivuirii şi fixării mărfurilor în vehicul cu cerinţele siguranţei rutiere. Expeditorul de mărfuri, la cererea conducătorului auto, este obligat să înlăture deficienţele depistate la stivuirea şi fixarea mărfurilor. Dacă cerinţele privind înlăturarea deficienţelor depistate nu sînt îndeplinite, conducătorul vehiculului rutier este obligat să consemneze acest fapt în toate exemplarele documentelor  de însoţire a mărfurilor şi să refuze efectuarea operaţiunii de transport rutier.
    Art. 56. – (1) Greutatea mărfurilor se consideră calculată corect dacă diferenţa dintre greutatea acestora din punctul de plecare şi cea din punctul de destinaţie nu depăşeşte limitele stabilite de standardele de pierderi naturale pentru categoria respectivă de mărfuri.
    (2) Dacă în punctul de destinaţie, la verificarea greutăţii, volumului şi/sau stării mărfurilor, s-au depistat anumite lipsuri, alterări şi/sau deteriorări ale mărfurilor sau dacă aceste circumstanţe sînt fixate într-un act întocmit pe parcursul transportării, operatorul de transport rutier este obligat să determine volumul mărfurilor lipsă, alterate şi/sau deteriorate.
    (3) În cazul în care este necesară efectuarea  expertizei mărfurilor transportate, operatorul de transport rutier, din proprie iniţiativă sau la cererea destinatarului acesteia, apelează la experţi în domeniu.
    (4) Destinatarul mărfurilor este în drept să apeleze la un expert, notificînd operatorului de transport rutier data şi locul efectuării expertizei.
    Art. 57. – (1) Însoţirea mărfurilor poate fi organizată de expeditorul şi/sau destinatarul acestora, precum şi de operatorul de transport rutier, conform prevederilor contractului încheiat şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Însoţirea mărfurilor periculoase se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art. 58. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic naţional, operatorul de transport rutier și/sau conducătorul auto trebuie să deţină, în mod obligatoriu, la bordul vehiculului rutier:
    a) extrasul din Registru;
    b) scrisoarea de trăsură;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional sau internațional;    

    
d) foaia de parcurs, conform modelului prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri și colete.
    Art. 59. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic internaţional, operatorul de transport rutier și/sau conducătorul auto trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:
    a) extrasul din Registru;
  
    b) scrisoarea de transport (CMR), prevăzută de Convenţia referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia CMR), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic internațional;
    d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport  rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora.
    Art. 60. – (1) În cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional efectuat de către un operator de transport rutier străin și/sau un conducător auto, autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie se acordă în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare şi de acordurile internaţionale.
    (2) Autorizaţia de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie, de modelul  prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri, este valabilă numai în original.
    Art. 61. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în cont propriu întreprinderea și/sau conducătorul auto trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:
    b) scrisoarea de transport (CMR) pentru  transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional și/sau internaţional, după caz;
    d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora, pentru  transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional.
    Art. 62. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier și/sau conducătorul auto sau întreprinderea și/sau conducătorul auto este obligată să deţină suplimentar la bordul vehiculului rutier:
    a) certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase;
    b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto prevăzut pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;
    c) documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase, prevăzută în reglementările specifice transportului rutier de mărfuri periculoase;
    d) instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase.
    Art. 62
indece (1). – (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Legea drumurilor.
    (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise este permisă numai în baza autorizației speciale, eliberată de Agenție, în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite și doar pentru transportul bunurilor indivizibile sau în situația cînd vehiculul depășește prin construcție masele și/sau dimensiunile maxime admise.
    (3) Pentru obținerea autorizației speciale, solicitantul depune o cerere, conform modelului prevăzut de Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele stabilite, cu achitarea plății corespunzătoare. În scopul emiterii autorizației, Agenția va obține, prin aplicarea mecanismului de ghișeu unic, fără implicarea solicitantului, toate avizările și coordonările necesare cu Ministerul Afacerilor Interne și, după caz, cu alte entități.
    (4) Obținerea de către agenții economici a autorizației speciale sau retragerea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementată de prezentul cod.
    Art. 62 indece (2). –  (1) Agenții economici ale căror bunuri divizibile sînt distribuite (furnizori de bunuri divizibile) prin rețeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligații:
    a) să aibă în dotare, la punctele de încărcare, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul acestor bunuri; 
    b) să emită tichet de cîntar, ștampilat și semnat, pentru fiecare vehicul rutier utilizat pentru transportul bunurilor divizibile ce pleacă din punctele proprii de încărcare;
    c) să țină evidența tichetelor de cîntar și a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate;
    d) să încarce vehiculele rutiere utilizate pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare;
    e) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de intrarea acestora pe drumul public;
    f) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public al vehiculelor rutiere din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora.
    (2) Beneficiarii care recepţionează bunuri divizibile distribuite prin reţeaua   de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligaţii:
    a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor utilizate pentru transportul bunurilor divizibile fără tichet de cîntar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz, sau a vehiculelor rutiere față de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare;
    b) să prezinte reprezentanților organelor de control evidenţa tichetelor de cîntar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi dovada corespunderii acesteia cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate;
    c) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de ieşirea acestora pe drumul public.
    (3) În cazul efectuării transportului rutier de bunuri divizibile cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone, conducătorul auto are următoarele obligații: 
    a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte reprezentanților organelor de control tichetul de cîntar;
    b) să nu conducă vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu  prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.