Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Capitolul 4

TRANSPORTUL RUTIER ÎN CONT PROPRIU

Art.42. – (1) Transportul rutier în cont propriu reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii şi se realizează în următoarele condiţii:

a) este o activitate secundară sau suplimentară activităţii principale a întreprinderii;

b) mărfurile transportate sînt proprietatea întreprinderii ori au fost vîndute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul operaţiunii de transport este deplasarea mărfurilor ori a persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sînt angajaţi ai întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii ale întreprinderii;

e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune sau, în cazul transportului de mărfuri, foloseşte vehicule închiriate fără şofer;

f) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sînt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.

(2) Prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi persoane în trafic naţional şi/sau internaţional este supusă regimului de notificare simplificată.

(21) Sînt supuse regimului de notificare simplificată întreprinderile care desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care sînt construite şi echipate pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cu vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone.

(3) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, în conformitate cu alin.(1), o întreprindere trebuie să fie înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova şi să depună la Agenţie o notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu de forma şi conţinutul aprobate de organul central de specialitate împreună cu următoarele documente:

[Lit.a) alin.(3) art.42 abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

b) lista vehiculelor rutiere deţinute şi utilizate de întreprindere;

c) copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere.

(4) Transmiterea notificării şi a documentelor la sediul Agenţiei pentru a beneficia de regimul de notificare se efectuează prin următoarele modalităţi:

a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;

b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;

c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.

(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul de intrare a corespondenţei al Agenţiei sau data confirmării de primire.

(6) Agenţia, în mod necondiţionat şi gratuit, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, eliberează extrasul din Registru care confirmă depunerea notificării, înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu şi, de asemenea, prevede condiţiile de desfăşurare a activităţii în cauză.

[Art.42 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.42 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]