Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Activitatea de autogară 

 

Aprobat prin Codul Transporturilor Rutiere Nr. 150 din 17.07.2014

     Art. 86. – (1) Activitatea de autogară se efectuează de către întreprinderi de stat sau private numai în baza licenţei pentru desfăşurarea activităţii de autogară, eliberată de autoritatea de licenţiere.
    (2) Activitatea de autogară se efectuează în spaţii special amenajate şi dotate, destinate staţionării vehiculelor rutiere antrenate în activităţi de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, îmbarcării/debarcării persoanelor şi oferirii condiţiilor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi pentru persoanele aflate în aşteptare, în care se desfăşoară activităţi specifice transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.
    (3) Înfiinţarea unei autogări se efectuează cu aprobarea consiliilor locale.
    (4) Amplasarea autogării trebuie să asigure accesibilitatea, siguranţa şi calitatea deservirii persoanelor şi a operatorilor de transport rutier.
    (5) Operatorii de transport rutier care desfăşoară activitate de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogărilor autorizate.
    (6) Plecările, opririle în tranzit şi sosirile în autogară în vederea îmbarcării/debarcării persoanelor sînt permise numai dacă graficul de circulaţie al autorizaţiei de traseu prevede staţionarea în localitatea de amplasare a autogării.
    (7) În cazul în care capacitatea autogărilor este depăşită, organul central de specialitate solicită consiliilor locale stabilirea unor staţii publice pentru capetele de rută şi/sau a opririlor în tranzit.
    (8) În cazul funcţionării mai multor autogări în localitate, organul central de specialitate, în funcţie de amplasarea teritorială a autogărilor şi direcţiile de deplasare a rutelor/curselor care pornesc din aceste autogări sau le tranzitează, poate stabili direcţiile prioritare de deservire a rutelor/curselor pentru autogările respective. Stabilirea direcţiilor prioritare nu limitează dreptul operatorilor de transport rutier de a-şi alege autogările prin care vor fi deservite rutele.
    Art. 87. – (1) Autogara trebuie amenajată şi dotată cel puţin cu următoarele:
    a) edificiu, care va include: casă de bilete, birou sau panou de informaţie, sală amenajată pentru persoanele aflate în aşteptare cu capacitatea de cel puţin 20 de  locuri pe scaune, dispecerat, bloc sanitar;
    b) 4 unităţi de peron de îmbarcare/debarcare; 
    c) cameră de bagaje;
    d) parcare  pentru  8  vehicule rutiere,  conform  normelor  privind amenajarea teritoriului.
    (2) Cerinţele tehnice privind amenajarea şi dotarea minimă a autogării conform alin. (1) sînt stabilite în Regulamentul cu privire la autogări.
    Art. 88. – (1) În vederea licenţierii activităţii de autogară, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională şi bună reputaţie.
    (2) Licenţierea activităţii de autogară se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (3) La declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei se anexează, în original sau în copii, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi următoarele documente:
    a) actele care confirmă  dreptul de folosinţă a edificiului şi terenului pe o perioadă de minimum un an, precum şi corespunderea acestora prevederilor art. 87 din prezentul cod;
    b) copia carnetului de muncă al persoanei angajate în funcţia de manager de transport rutier responsabilă pentru desfăşurarea activităţii de autogară;
    c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în condiţiile art. 18 din prezentul cod;
    d) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară, eliberat în condiţiile art. 43 din prezentul cod, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la autogări;
    e) decizia consiliului local cu privire la aprobarea înfiinţării autogării, în cazul autogărilor noi;
    f) schiţa autogării, la scara 1:100, cu amplasarea peroanelor şi încăperilor adiacente;
    g) certificatul sistemului de management.
    (4) Condiţiile de instruire profesională a managerilor de transport rutier responsabili pentru desfăşurarea activităţii de autogară în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt identice cu cele pentru managerul de transport rutier prevăzute la art. 43, 44 şi 45 din prezentul cod. 
    (5) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară nu mai exercită această funcţie sau nu mai întruneşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie, întreprinderea are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile.
    Art. 89. – Condiţiile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei, termenul de valabilitate a licenţei, suspendarea temporară, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţei sînt prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, iar condiţiile suplimentare pentru suspendarea şi retragerea licenţei sînt prevăzute la art. 91 din prezentul cod.
    Art. 90. – (1) Deţinătorii licenţei pentru desfăşurarea activităţii de autogară au următoarele obligaţii:
    a) să afişeze la fiecare casă de bilete programul de lucru;
    b) să monteze afişaje cu graficele de circulaţie la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    c) să întocmească programul de lucru al autogării în funcţie de orele de  plecare şi de sosire a curselor;
    d) să asigure respectarea de către persoane a regulilor cu privire la conduită în autogară, interzicînd cerşetoria, jocurile de noroc şi consumul băuturilor alcoolice pe teritoriul autogării;
    e) să ţină evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de efectuare a lor, în registrul de evidenţă;
    f) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de prestare a unor servicii suplimentare pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
    g) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe perioada de valabilitate a programului de transport rutier;
    h) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;
    i) să informeze organul central de specialitate în cazul atingerii plafonului de capacitate maximă a autogării;
    j) să verifice şi să admită la deservirea curselor doar vehiculele rutiere care corespund cerinţelor sanitare; 
    k) să verifice şi să admită deservirea curselor doar în baza documentelor obligatorii necesare pentru a fi prezente la bordul vehiculului rutier, prevăzute de prezentul cod.
    (2) În cazul stabilirii direcţiilor prioritare de deservire, autogările vor încheia contracte de acces în autogară, în mod prioritar, la cererea operatorilor de transport rutier care activează în direcţiile stabilite.
    (3) După încheierea contractelor de acces în autogară cu un operator de transport rutier care deserveşte o cursă de pe o anumită rută, autogara nu are dreptul să refuze cererile altor operatori de transport rutier care deservesc curse pe aceeaşi rută. 
    (4) În zilele de sărbători şi sfîrşit de săptămînă cu flux de călători sporit, conducătorul autogării are dreptul să implice suplimentar vehicule rutiere ale operatorilor de transport rutier care efectuează servicii regulate de transport rutier în localitatea sau direcţia dată. 
    (5) La implicarea suplimentară a vehiculelor rutiere pentru efectuarea serviciilor regulate de transport rutier, conform alin. (4), prioritate se acordă operatorului de transport rutier care efectuează un serviciu regulat autorizat, iar în caz de refuz al acestuia, se apelează la alţi operatori de transport care efectuează servicii regulate în localitatea sau direcţia dată.
    Art. 91. –  Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de autogară poate fi retrasă de către autoritatea de licenţiere în condiţiile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi la constatarea şi sancţionarea, mai mult de 10 ori, în decurs de 12 luni consecutive de către Agenţie, prin decizie definitivă conform legii, a următoarelor încălcări:
    a) admiterea la efectuarea curselor prin intermediul autogării a vehiculelor rutiere în lipsa la bordul acestora a documentelor prevăzute de prezentul cod; 
    b) nerespectarea programului autogării;
    c) interzicerea accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuare a unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
    d) refuzul încheierii contractelor de acces în autogară, în conformitate cu prevederile prezentului cod, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    e) aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;
    f) neîndeplinirea condiţiilor contractuale faţă de operatorii de transport rutier;
    g) nerespectarea modului de efectuare a curselor suplimentare, constatată prin prescripţii de Agenţie.
    Art. 92.  – Autoritatea de licenţiere suspendă şi retrage licenţa pentru desfăşurarea activităţii de autogară în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.