Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

Published on: Vin, 20/11/2015 - 5:01pm

      În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor  Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

1. Şef Serviciul Audit Intern (1 funcţie vacantă) 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea unei activităţi obiective şi independente prin oferirea asistenţei şi consultanţei în scopul îmbunătăţirii proceselor şi operaţiunilor în domeniile de competenţă a Agenţiei, în conformitate cu principiile fundamentale ale activităţii de audit intern.

Sarcinile de bază:  

- Evaluarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control intern prin identificarea şi evaluarea riscurilor în cadrul misiunilor de audit ale Agenţiei;

- Realizarea misiunilor de audit intern prin evaluarea domeniilor şi proceselor operaţionale conform Planului aprobat;

- Corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor despre procesul de realizare a sarcinilor de audit intern;

- Realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor stabilite.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare în domeniul contabilitate şi audit, economie, finanţe.

Experienţă profesională: experienţă de muncă preferabil trei ani în domeniul economico-financiar;

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-cunoaşterea procedurilor de audit intern;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Ofice.

Abilităţi: lucru în echipă, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză a informaţiei, instruire, consultare, comunicare eficientă, aplanare de conflicte.

Bibliografie de specialitate:

1.Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29.01.2008;

2.Ordinul cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Control Intern în Sectorul Public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009;

3.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

5.Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

6.Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

7.Carta de Audit Intern şi Codul etic al auditorului intern aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010;

8.Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

9.Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29.11.2007 şi Ordinul Ministerului Finanţelor n.98 din 27.11.2007;

10.Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.111 din 26.12.2007;

11.Normele metodologice privind implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 29.12.2008;

12.Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern nr. 597 din 02.07.2010.

2. Şef Direcţia control transport cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele (1 funcţie vacantă), D.C.T.G.G.D.L.:

Scopul general al funcţiei: 

Monitorizarea şi controlul activităţii subdiviziunii menţionate. Execută prevederile stipulate în actele normative ce reglementează domeniul dat de activitate.

Sarcinile de bază:  

      1.Monitorizarea şi controlul procesului tehnologic efectuat de către agenţii transportatori:

      2.Monitorizarea şi controlul îndeplinirii de către agenţii transportatori străini pe teritoriul Republicii Moldova şi a transportatorilor autohtoni care efectuează transporturi cu greutăţi;

      3.Propune şi participă la elaborarea, modificarea actelor emise de Agenţie privind îmbunătăţirea activităţii D.C.T.G.G.D.L.;

      4.Examinarea şi înaintarea propunerilor asupra proiectelor actelor normative  şi legislative, parvenite la Agenţie spre avizare, precum şi examinarea adresărilor cetăţenilor şi agenţilor economici;

      5.Contribuie la îndeplinirea procesului privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, disciplinei executorii şi de serviciu.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul transportului;

Experienţă profesională: experienţă de muncă minimum trei ani;

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului auto;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Ofice.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, 

analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, 

motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Bibliografie de specialitate:

1. Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2. Codul Contravențional, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;

3. Codul Fiscal, (Titlul IX), aprobat prin Legea nr.1163-XII din 24.04.1997;

4. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

5. Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 01.10.2007;

6. Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28.05.2002;

7. Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995.

3. Inspector superior (1 funcţie vacantă), Direcţia control transport cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele, în continuare D.C.T.G.G.D.L.

Scopul general al funcţiei: Monitorizarea şi controlul activităţii agenţilor transportatori ce efectuează transporturi cu greutăţi. Monitorizează procesul şi cerinţele de calitate şi securitate în cazul prestării serviciilor de transport auto de greutăţi. Examinarea şi perfectarea actelor administrative, inclusiv şi cele parvenite de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi corespondenţa de la agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova. Execută prevederile stipulate în actele normative ce reglementează domeniul dat de activitate.

Sarcinile de bază:  

      1.Monitorizarea şi controlul procesului tehnologic efectuat de către agenţii transportatori:

      2.Monitorizarea şi controlul îndeplinirii de către agenţii transportatori străini pe teritoriul Republicii Moldova şi a transportatorilor autohtoni care efectuează transporturi cu greutăţi;

      3.Propune şi participă la elaborarea, modificarea actelor emise de Agenţie privind îmbunătăţirea activităţii D.C.T.G.G.D.L.;

      4.Examinarea şi înaintarea propunerilor asupra proiectelor actelor normative  şi legislative, parvenite la Agenţie spre avizare, precum şi examinarea adresărilor cetăţenilor şi agenţilor economici;

      5.Contribuie la îndeplinirea procesului privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, disciplinei executorii şi de serviciu.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul transportului;

Experienţă profesională: experienţă de muncă minimum un an;

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului auto;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Ofice.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, 

motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Bibliografie de specialitate:

8. Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

9. Codul Contravențional, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;

10. Codul Fiscal, (Titlul IX), aprobat prin Legea nr.1163-XII din 24.04.1997;

11. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

12. Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 01.10.2007;

13. Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28.05.2002;

14. Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995.

3.Specialist superior Direcţia Autorizare (1 funcţie temporar vacantă pentru perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pînă la 20.07.2018), 

Scopul general al funcţiei: Asigură perfectarea şi eliberarea, conform legislaţiei în vigoare a autorizaţiilor permisive eliberate de către Agenţie.

Sarcinile de bază:  

-  Recepţionarea şi examinarea setului de acte depuse pentru obţinerea actelor permisive solicitate;

-   Perfectarea răspunsurilor la solicitările agenţilor economici şi persoane fizice;

- Monitorizarea procesului de eliberare şi perfectare a Certificatelor de corespundere CEMT de către staţiile de inspecţie tehnică periodică acreditate.

Cerinţe specifice:

Studii: 

Experienţă profesională: 

-experienţă de muncă de minim 6 luni;

-experienţă în domenii privind tehnologii informaţionale.

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul vizat;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-posedarea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: Word, PowerPoint, Excel, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Bibliografie de specialitate:

1.Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

2.Legea cu privire la transporturi, nr. 1194 din 21.05.1997 (M.O. nr. 067 din 16.10.1997);

3.Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 02.02.1996;

4.Legea pentru aprobarea Codului transporturilor auto, nr. 150 din 17.07.2014 (M.O. nr. 247-248 din 15.08.2014);

5.Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, nr. 235 din 20.07.2006 (M.O. nr. 126-130 din 11.08.2006);

6.Legea cu privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994 (M.O. nr. 004 din 08.09.1994); 

7.Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, nr. 160 din 22.07.2011 (M.O. nr. 170-175/494 din 14.10.2011);

8.Legea privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nr. 161 din 22.07.2011; 

9.Lege privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice central şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003 (M.O. nr. 208-210/783 din 03.10.2003);

10.Legea privind accesul la informative, nr. 982-XIV din 11.05.2000 (M.O. nr. 88-90/664 din 28.07.2000); 

11.Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto (M.O. nr. 82/521 din 25.04.2008); 

12.Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje”;

13.Hotărîrea Guvernului nr. 1430 din 16.12.2008, cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (M.O. nr. 230-232/1445 din 23.12.2008); 

14.Hotărărea Guvernului nr. 456 din 24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul international ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 (M.O. nr. 064 din 11.05.2007);

15.Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare “Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora.

Condiţiile de participare la concurs

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

Persoanele interesate pot depune personal

 Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6, etajul 2, biroul 212.

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar.

 Persoana de contact: Vicol Cristina, telefon 0(22)320-960, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6, etajul 2, biroul 212.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - „24” noiembrie 2015 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.