Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

Published on: Joi, 26/03/2015 - 12:16pm

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor  Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacanteŞef Serviciul Audit Intern (1 funcţie vacantă), 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea respectării legislaţiei în domeniul economico-financiar  a activităţii Agenţiei. 

Sarcinile de bază:  

Acordarea suportului economico-financiar privind chestiunile ce ţin de competenţa ANTA.

Asigurarea controlului în vederea respectării prevederilor legale în domeniul economico-financiar a Agenţiei.

Asigurarea activității Serviciului Audit Intern.

Efectuează procedurile ce ţin de audit intern.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare în domeniul economic, financiar sau juridic.

Experienţă profesională: experienţă de muncă minimum trei ani în domeniul economico-financiar şi/sau juridic;

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul economico-financiar, juridic;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Ofice.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Bibliografie de specialitate:

1.Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29.01.2008;

2.Ordinul cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Control Intern în Sectorul Public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009;

3.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

5.Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

6.Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

7.Carta de Audit Intern şi Codul etic al auditorului intern aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010;

8.Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

9.Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29.11.2007 şi Ordinul Ministerului Finanţelor n.98 din 27.11.2007;

10.Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.111 din 26.12.2007;

11.Normele metodologice privind implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 29.12.2008;

12.Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern nr. 597 din 02.07.2010.

Condiţiile de participare la concurs

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr.1, etajul 11, biroul 1107.

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar.

Persoana de contact: Vicol Cristina, telefon 0(22)320-960, mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr.1, etajul 11, biroul 1107.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 06 aprilie 2015, ora 17.00.

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.