Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Extinderea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între Universitatea Tehnică a Moldovei şi Agenția Națională Transport Auto

Published on: Lun, 29/03/2021 - 1:34pm

Pe data de 26 martie 2021, a avut loc semnarea Acordului-cadru de colaborare între A. A. ”Agenția Națională Transport Auto” şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Scopul principal semnării acestui acord este extinderea relațiilor de colaborare şi parteneriat între Agenție şi Universitate, în contextul tradițiilor de parteneriat între instituțiile satului de resort și universitățile din RM.

Unul din obiectivele ce urmează a fi realizate în cadrul colaborării, este formarea profesională continuă ca parte componentă a învățării pe durata activității profesionale a cadrelor manageriale, specialiștilor din domeniile transporturilor și infrastructurii drumurilor. Astfel, în dependență de specialitatea studenților și a masteranzilor, urmează a fi planificate și organizate stagiile de practică în diferite Direcții și subdiviziuni ale Agenției.

Alt obiectiv care urmează a fi realizat este perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor inginerești la nivelul standardelor internaționale, în conformitate cu principiile Bologna, cerințele „Cadrului European al Calificărilor (EQF), prevederile Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova referitor la domeniile educației, cercetărilor şi transferului de tehnologii în domeniul  transporturilor  şi infrastructurii drumurilor. În cadrul realizării acestui obiectiv se preconizează participarea reprezentanților Agenției, în procesul de instruire a studenților, cursanților programelor de formare continuă, inclusiv în Comisiile de Stat pentru susținerea examenelor de licență (ciclul I), tezelor de masterat (ciclul II), proiectelor de diplomă de recalificare a specialiștilor, examenelor de absolvire a cursurilor de perfecționare.

Pentru desfășurarea prevederilor prezentului Acord, Agenția şi Universitatea vor forma Grupul respectiv de lucru iar în componența Grupului de lucru părțile vor delega reprezentanți/specialiști pentru identificarea obiectivelor concrete, acțiunile necesare, termenii de executare, finalitățile și căile de implementare și promovare.