Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Published on: Mie, 24/11/2021 - 12:51pm

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de:

 

Specialist superior (1 funcție temporar vacantă) în cadrul Serviciului managementul documentelor și controlul executării (S.M.D.C.E.).

 

Scopul general al funcţiei: asigurarea înregistrării și evidenței documentelor de intrare/ieşire în cadrul Autorităţii administrative “Agenţia Naţională Transport Auto”.

Sarcinile de bază:

-Să efectueze tot lucrul administrativ de care este responsabil ;

-Să execute acţiunile şi procedurile necesare protecţiei informaţiei confidenţiale;

-Să primească şi înregistreze corespondenţa de intrare a agenţiei, cu delegarea      acesteia persoanelor cointeresate conform vizei conducerii Agenției;

-Să înregistreze şi să remită destinatarilor corespondenţa de ieşire a agenţiei;

-Să primească documente, acte, cereri ş.a. înaintate pentru semnare către  Director;

-Să acorde consultaţii colaboratorilor din cadrul autorităţii pe problemele circulaţiei documentelor;

-Să execute alte ordine şi indicaţii ale Directorului și Șefului serviciului nemijlocit, ce țin de procesul de procesul tehnologic desfășurat în cadrul Agenţiei. 

 

Cerinţe specifice: responsabilitate, punctualitate, profesionalism.

Experienţă profesională: experienţă de muncă în domeniul de competență cel puțin       2 ani.

Studii: Studii superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul respectiv.

Cunoştinţe:

 

1) Cadrul legal/normativ al Republicii Moldova ce reglementează domeniul managementul documentelor;

2) cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

3) posedarea unei limbi străine;

4) cunoştinţe de operare la calculator: PC Oficce.

 

Abilităţi:

-practice de lucru cu materiale informative, servicii de secretariat etc.

-corectitudine, rezistență la efort și stres;

-lucrul în echipă și utilizarea în practică a regulilor de dialog civilizat și etică.

-receptivitate, orientare către nou.

 

Bibliografie de specialitate:

 

1.  Codul Transporturilor Rutiere, adoptat prin Legea nr.150/2014;

2.  Codul Administrativ al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 116/2018;

3.  Legea integrității nr. 82/2017;

 

4.  Legea nr. 982/2000 ,,privind accesul la informație”;

4. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.539/2008;

5. Hotărârea Guvernului nr. 208/1995 cu privire  la aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova”.

 

Condiţiile de participare la concurs

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar (după caz);

f) copia ordinului de demisie de la ultimul loc de muncă (după caz);

g) cazier judiciar.

 

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 30.11.2021, ora 16.00 !!!

 

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.

În același context, reieșind din situația epidimiologică din țară, persoanele invitate sunt rugate să se prezinte cu mască de protecție și mănuși, în scopul prevenirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 !!!