Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Published on: Lun, 22/11/2021 - 12:45pm

Specialist principal, responsabil pe domeniul informare și comunicare cu                           mass-media în cadrul  Direcţiei relații internaționale și protocol.

 

Scopul general al funcţiei de specialist principal:

-Asigurarea și menținerea unei imagini unitare a Agenției, în acord cu politica generală a acesteia;

-Asigurarea comunicării eficiente a Agenției cu reprezentanții societății civile și cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice și complete a societății;

-Pregătirea evenimentelor de promovare a imaginii Agenției.

 

Sarcinile de bază: 

      1. Planificarea strategică a comunicării și stabilirea obiectivelor activității de promovare a Agenției;

      2. Pregătirea materialelor pentru presa scrisă și audiovizual și asigurarea transparenței informaționale în activitatea Agenției;

      3.  Promovarea intereselor Agenției și informarea complexă și curentă a publicului despre activitatea Agenției;

        4. Planificarea și realizarea campaniei media și de comunicare, organizarea conferințelor, briefingurilor și declarațiilor de presă, vizitelor de informare și documentare în teritoriu și altor activități pentru reprezentanții mijloacelor de informare în  masă, participare la emisiuni;

        5. Deplasarea la fața locului în cadrul acțiunilor și evenimentelor organizate de Agenție și gestionarea campaniei de informare;

  6.  Elaborarea și comandarea materialelor promoționale, pregătirea pentru conducere a discursurilor pentru diverse evenimente și materialelor privind comunicarea și interacțiunea cu mass-media;

  7. Întocmirea comunicatelor de presă despre evenimente organizate de către Agenție pentru plasarea acestora pe pagina electronica;

  8. Colectarea, sistematizarea și monitorizarea informației prezentate de către subdiviziunile Agenției pentru plasarea acestora pe pagina electronică;

 9. Examinarea corespondenței parvenite de la organele ierarhic superioare pe domeniul de informare și comunicare, precum și solicitărilor din partea mass-media, conform legislației în vigoare și în termenii stabiliți.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licență sau echivalente, specializate în jurnalistică, relații publice, comunicare, filologie.

 

 

 

Experienţă profesională: experienţă de muncă în domeniul de competență cel puțin 2 ani.

Cunoştinţe:

-Profilul, specializarea și specificul structurii Agenției;

-Legislația privind accesul la informație, transparența în procesul decizional, Legea   presei, Codul audiovizualului;

-Legislația și actele normative în domeniul transportului rutier;

-Politicile și tendințele în domeniile de competență ale Agenției;

-Tehnici și modalități de promovare a imaginii Agenției;

-Cunoștințe de psihologie și abilități bune de negociere;

-Ordinele, indicațiile și regulile ce au atribuție nemijlocită față de procesul de lucru, la fel și interpretarea lor corectă;

-Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (limba engleză, nivel B2);

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Office.

 

Abilităţi:

-analiza și sinteza informației;

-receptivitate, orientare către nou;

-corectitudine, rezistență la efort și stres;

-lucrul în echipă și utilizarea în practică a regulilor de dialog civilizat și etică.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, comunicare eficientă, aplanarea situațiilor de conflict, echilibru emoțional în atitudini și manifestări, respect față de colegi.

Bibliografie de specialitate:

 

1.       Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2.       Legea nr. 982/2000 ,,privind accesul la informație”;

3.       Legea nr. 243/1994 ,,presei”;

4.       Legea integrității nr. 82/2017;

5.       Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.539/2008;

6.       Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 ,,cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale”.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă.

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a) Formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) copia livretului militar (după caz);

f) copia ordinului de demisie de la ultimul loc de muncă. (după caz);

g) cazier judiciar.

 

 

 

 

 

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 26.11.2021, ora 16.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.

 

În același context, reieșind din situația epidimiologică din țară, persoanele invitate sunt rugate să se prezinte cu mască de protecție și mănuși, în scopul prevenirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 !!!