Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante din cadrul Direcției servicii publice

Published on: Mie, 06/02/2019 - 5:23pm

      În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor  Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

Specialist superior (1 funcție temporar vacantă- pînă la 20.07.2019) în cadrul Direcției servicii publice.

 

Scopul general al funcţiei de specialist superior:

Implementarea mecanismului de ghișeu unic pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției, dînd dovadă de o bună pregătire profesională, respectînd legislația în vigoare.

Sarcinile de bază: 

1. utilizează sisteme informaționale pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive etc. prin autentificare, folosind numele de utilizator/parola sau certificatul electronic;

2. organizează și coordonează procesul de recepționare a actelor permisive, cartelelor tahografice etc. în cadrul Direcției pentru eliberare și le aranjează în locurile predestinate;

3. recepționează, procesează și transmite către alte subdiviziuni din cadrul Agenției cererile de eliberare a actelor permisive, cartelele tahografice etc. conform atribuțiilor funcționale ale acestora;

4. utilizează în procesul de activitate rîndul electronic pentru buna funcționare a ghișeului unic, în caz de defecțiune tehnică – conform ordinii stabilite;

5. activează la ghișeu activ, corect și profesional pentru eficientizarea activității Direcției;

6. asigurarea funcționalității optime pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghișeul unic;

7. creează sau/și actualizează fișele serviciilor publice în portalul servicii.gov.md;

8. participă, la necesitate, la volante, ședințe, convocate de conducerea Agenției, Direcției și alte instituții și asigură executarea indicațiilor primite;

9. elaborează propuneri de planificare a activității Direcției;

10. elaborează și participă la elaborarea actelor emise de Agenție privind îmbunătățirea activității Direcției;

11. aplică cunoștințe teoretice și practice în domeniul de specialitate, precum și proceduri, metode și tehnici profesionale adecvate;

12. exercită şi alte atribuţii la indicația conducerii Agenției.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Deţinerea studiilor superioare, de licenţă în domeniul transportul rutier administrării publice, economiei, dreptului;

Experienţă profesională: În domeniu minim 2 ani.

Cunoştinţe:

­ Cunoașterea legislației în domeniul transportului rutier și alte acte normative ce țin de domeniul de activitate;

­ Posedarea limbii de stat;

­ Posedarea limbilor de circulație internațională, constituie un avantaj;

­ Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

­ Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint, serviciul guvernamental de plăți electronice, sistemul informațional ,,e-Autorizatie transport”etc.;

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, dispune de independență în acțiune, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucrul cu legislația.

Atitudini/comportamente:

- Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;

- Aptitudini de adaptare rapidă atît din punct de vedere social, cît și profesional, responsabilitate, sîrguință, aptitudini de comunicare, corectitudine, gîndire strategică, iscusință, mobilizare de sine și de echipă.

 

Bibliografie de specialitate:

 

1. Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2. Legea nr. 982 din 11.05.2000 ,,privind accesul la informație”;

3. Legea nr. 160 din 22.07.2011 ,, privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;

4. Legea nr. 161 din 22.07.2011 ,, privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător”;

5. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,, privind evaluarea integrității instituționale”;

6. Legea nr. 82 din 25.05.2017 ,, integritatea ”;

7. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

8. H.G. nr. 437 din 12.04.2016 ,, pentru aprobarea Regulamentului pentru eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice”;

9. H.G. ,,privind aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic”;

10. H.G. nr. 67 din 05.02.2016 ,,cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”;

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă.

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a) Formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) copia livretului militar (după caz);

 

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 12.02.2019, ora 17.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.