Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

Published on: Lun, 18/11/2019 - 9:29am

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor  Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante de:

 

Specialist principal (1 funcție temporar vacantă) și  Specialist superior (1 funcție vacantă) în cadrul Direcției Servicii Publice.

 

Scopul general al funcţiei: Implementarea mecanismului de ghișeu unic pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției.

Sarcinile de bază: 
1. Organizează activitățile ghișeului unic în cadrul Agenției;
2. Recepționează cererile de eliberare a actelor permisive, cartelelor tahografice etc. prevăzute de legislația în vigoare, le transmite către alte subdiviziuni din cadrul Agenției conform atribuțiilor funcționale ale acestor și le eliberează solicitanților;
3. Primirea, evidența și eliberarea formularelor imprimate, actelor permisive, certificatelor etc. de valoare și strictă evidență;
4. Consiliază pe domeniul de competență în cadrul ghișeului unic și raportează în cadrul Agenției;
5. Contribuie la punerea în aplicare a actelor  legislative și normative;
6. Pregătește și întocmește rapoarte de activitate.

Cerințe specifice: responsabilitate, punctualitate, profesionalism.

Studii: Studii superioare, de licență în domeniul transport rutier; economic și/sau drept.

Experiență profesională: experiență de muncă în domeniu minim 3 ani.

Cunoștințe:

*Cunoașterea legislației în domeniul transportului rutiere și alte acte normative ce țin de domeniul de activitate;

*Posedarea limbii de stat;

*Posedarea limbilor de circulație internațională, constituie un avantaj;

*Deținerea capacității depline de exercițiu;

*Cunoștințe de operare la calculator: PC Office.

 

Abilităţi: Abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, dispune de independență în acțiune, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru cu legislația.

Atitudini:

*Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;

*Aptitudini de adaptare rapidă atât din punct de vedere social, cât și profesional, sârguință, aptitudini de comunicare, corectitudine, gândire strategică, iscusință, mobilizare de sine și de echipă în caz de necesitate.

 

Bibliografie de specialitate:

Legea nr. 150 din 17.07.2014 ,,Codul Transporturilor Rutiere”;

Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, nr. 235 din 20.07.2006 (M.O. nr. 126-130 din 11.08.2006);

Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, nr. 160 din 22.07.2011 (M.O. nr. 170-175/494 din 14.10.2011);

Legea privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, nr. 161 din 22.07.2011;

Hotărârea Guvernului nr. 67 din 05.02.2016 ,,cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”;

Hotărârea Guvernului nr. 437 din 12.04.2016 ,,pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele tahografice;

Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto (M.O. nr. 82/521 din 25.04.2008);

Hotărârea Guvernului nr. 456 din 24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 (M.O. nr. 064 din 11.05.2007).

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Persoanele interesate pot depune personal

 

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării nr.6, etajul 2, biroul 214.

 

Actele necesar a fi prezentate pt participare la concurs:

a) Formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă/

copia la ordinul de demisie de la utimul loc de muncă deținut;

e) copia livretului militar (după caz);

f) cazier judiciar.

 

Persoana de contact: Vicol Cristina, telefon 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării nr. 6, etajul 2, biroul 214.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 22.11.2019, ora 17.00 !!!

 

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.