Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante în cadrul Direcției înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive

Published on: Lun, 07/09/2020 - 1:58pm

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de:

Specialist superior  – Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive, D.Î.E.A.U.A.P.  (1 funcţie temporar vacantă).

 

Scopul general al funcţiei de specialist superior D.Î.E.A.U.A.P.:

Înregistrarea, evidența și analiză a utilizării actelor permisive, examinarea petițiilor (cereri, reclamații, propuneri, sesizări, demersuri) parvenite de la agenții economici și cetățenii. Recepționarea dărilor de seamă privind utilizarea actelor permisive eliberate de Agenție. Sporirea capacităților ghișeului unic și a calității serviciilor prestate prin intermediul acestuia prin prisma prevederilor legislației în vigoare.

 

Sarcinile de bază:

-Recepționarea notificărilor și înregistrarea oficială a operatorilor de transport rutier în Registrul operatorilor de transport rutier;

-Recepționarea notificărilor și înregistrarea agenților economici în Registrul Activităților Conexe, în vederea prestării serviciilor conexe transporturilor rutiere;

-Înregistrarea conducătorilor auto în vederea obținerii cartelelor tahografice și a certificatelor de competență profesională pentru manageri și conducători auto;

-Înregistrarea datelor din SIA „Autotest”, sau după caz, din certificatele respective privind corespunderea vehiculelor rutiere a condițiilor controlului tehnic, cerințelor INTERBUS;

-Exercită monitorizarea activităţii operatorilor de transport rutier, a legislaţiei în vigoare în domeniul transporturilor rutiere, precum şi respectarea procesului tehnologic privind utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere;

-Verifică în limita competențelor corectitudinea utilizării de către operatorii de transport rutier a actelor cu caracter permisiv eliberate de Agenţie şi sistematizează informaţia respectivă;

-Scoate în modul stabilit de legislație de la evidența din baza de date a Agenției autorizațiile de transporturi rutiere și certificatele eliberate operatorilor de transport rutier, întreprinderilor ce prestează activități conexe transporturilor rutiere, conducătorilor auto; -Analizează activitatea operatorilor de transport rutier prin prisma atribuţiilor ce îi revin şi cu propunerile de rigoare o prezintă Şefului Direcţiei.

-Examinează petiţiile şi cererile operatorilor de transport rutier, conducătorilor auto privind obținerea cartelelor tahografice, organelor administraţiei publice locale, poruncile de Guvern, interpelări parvenite din Parlamentul Republicii Moldova pe problemele ce ţin de activitatea transporturilor rutiere de marfă şi pasageri; 

-Examinează şi înaintează propunerilor asupra proiectelor, actelor normative și legislative, parvenite la Agenție spre avizare, precum şi examinarea adresărilor cetățenilor şi agenților economici;

-Propune şi participă la elaborarea, modificarea actelor emise de Agenție privind îmbunătățirea activității Secției programe de transport;

-Contribuie la îndeplinirea procesului privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, disciplinei executorii și de serviciu.

 

Responsabilitățile:

-Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul ANTA

și al Direcției şi alte acte normative;

-Îndeplinirea în volum deplin şi în termenii stabiliţi a obligaţiunilor funcţionale;

Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;

-Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-Respectarea disciplinei de muncă;

-Respectarea normelor deontologice profesionale;

-Sporirea competenţei sale profesionale.

-Utilizarea corectă şi efectivă a tehnicii, echipamentelor, bunurilor materiale şi de consum, cît și a resurselor energetice;

-Operativitatea şi calitatea îndeplinirii obligaţiunilor de funcţie.

-Menţinerea locului şi a obiectelor de lucru în ordine şi stare bună de funcţionare .

-Capacitate de a reacţiona calm şi rapid în caz de situaţii excepționale.

-Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, securitatea împotriva incendiilor și securitatea împotriva electrocutării;

-Asumarea răspunderii pentru sarcinile îndeplinite în procesul exercitării obligaţiunilor de serviciu;

-A nu comunica oricărei persoane fizice sau juridice inclusiv reprezentanților mass media fără permisiunea corespunzătoare a conducerii agenției, orice informație cu privire la activitatea de serviciu, incidente și situații excepționale în domeniul transportului și activităților conexe.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Studii superioare de profil.

Experienţă profesională: Experiență de muncă minim 1 an în domeniu.

Cunoştinţe:

*Cunoașterea obligatorie a limbii de stat;

*Posedarea unei limbi străine constituie un avantaj;

*Operare la calculator, pachetul de programe MS Office, Internet etc.

1. Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

2. Manageriale: (planificare, organizare, coordonare, instruire, control),  de lucru cu informaţia, de organizare, de elaborare a documentelor, de prezentare, de instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

3. Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografie de specialitate:

- Legea nr. 150 din 17.07.2014 ,,Codul Transporturilor Rutiere”;

- Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, nr. 235 din 20.07.2006 (M.O. nr. 126-130 din 11.08.2006);

- Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, nr. 160 din 22.07.2011 (M.O. nr. 170-175/494 din 14.10.2011);

- Legea privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nr. 161 din 22.07.2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 67 din 05.02.2016 ,,cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”;

- Hotărârea Guvernului nr. 437 din 12.04.2016 ,,pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele tahografice;

- Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto (M.O. nr. 82/521 din 25.04.2008);

- Hotărârea Guvernului nr. 456 din 24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 (M.O. nr. 064 din 11.05.2007).

Condiţiile de participare la concurs

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar (după caz);

f)cazier judiciar.

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 11.09.2020, ora 17.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md .

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.