Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante din cadrul Secției programe de transport, Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive

Published on: Lun, 02/03/2020 - 12:10pm

          Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

Specialist superior (1 funcţie vacantă) în cadrul Secției programe de transport, Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive

Scopul general al funcției de specialist superior: Examinarea petițiilor (cereri, sesizări, demersuri) parvenite de la agenții economici și persoane fizice. Examinarea și perfectarea actelor administrative parvenite la organele administrației centrale de specialitate și locale. Participarea la elaborarea reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere, exercitarea lucrului de monitorizare și coordonare a activității gărilor și stațiilor auto, efectuarea modificărilor și completărilor în rețeaua rutelor regulate și alte măsuri specific funcției pentru realizarea activității conform legislației în vigoare.

Sarcinile de bază: 

1. Examinarea petițiilor (cereri, sesizări, demersuri) parvenite de la persoane fizice/juridice;

2. Examinarea și perfectarea actelor administrative parvenite de la organele administrației publice centrale și locale;

3. Operarea modificărilor în rețeaua rutelor regulate conform ordinelor (dispozițiilor) organului central de specialitate, dispozițiilor organelor administrației publice locale;

4. La deschiderea rutelor internaționale de către operatorii de transport rutier, verifică regimul de muncă și odihnă a conducătorilor auto, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

5. Monitorizează și verifică duratele de conducere a conducătorilor auto, procesului de organizare și respectare  a timpului de muncă și odihnă planificat, precum și activitatea operatorilor de transport privind respectarea actelor normative și legislative în domeniul transporturilor auto, precum și Acordurile internaționale la care Republica Moldova a aderat;

6. Examinează și înaintează propuneri asupra proiectelor, actelor normative și legislative, parvenite la Agenție spre avizare, precum și examinează adresările cetățenilor și agenților economici;

7. Propune și participă la elaborarea, modificarea actelor emise de Agenție privind îmbunătățirea activității Secției programe de transport;

8. Contribuie la îndeplinirea procesului privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, disciplinei executorii și de serviciu.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare tehnice, economice și/sau juridice.

Experienţă profesională: experiență de muncă minimum 1 an.

Cunoştinţe:

-cunoașterea legislației în domeniul transportului rutier;

-cunoașterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoașterea unei limbi străine;

-cunoștințe de operare la calculator: PC Office.

Abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografie de specialitate:

 

1. Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2. Legea nr. 160 din 22.07.2011 ,,privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;

3. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

4. Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006;

5. Acord european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.);

6. Acorduri bilaterale/multilaterale în domeniul transporturilor rutiere de persoane.

7. Regulamentul pentru implementarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 456a din 24.04.2007.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercițiul funcției;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcția vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenție;

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar (după caz);

f)cazier judiciar.

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 06.03.2020, ora 17.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.