Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante din cadrul Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului

Published on: Lun, 02/03/2020 - 12:06pm

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de:

Șef adjunct (1 funcţie temporar vacantă) în cadrul  Direcţiei control rutier, autogări și protecția consumatorului.

Scopul general al funcţiei de Șef adjunct: Organizarea eficientă a personalului din subordine în cadrul activităților de monitorizare și control în cadrul Direcției Control Rutier, Autogări și Protecția Consumatorului și de responsabilitate regională (în continuare DCRAPC), contribuie la implementarea tehnologiilor noi de control în scopul majorării nivelului securității circulației rutiere, dezvoltarea ramurii transporturilor rutiere și îmbunătățirea situației în domeniul transporturilor rutiere. Organizarea procesului de monitorizare și control a activității operatorilor de transport rutier, a procesului tehnologic în gările şi stațiile auto cît în trafic și la sediile operatorilor de transport rutier și operatorilor ce desfășoară activități conexe transportului rutier. Organizarea activităților de prevenire și combatere a transportului ilicit de persoane, mărfuri și lichidarea gărilor clandestine și semiclandestine. Monitorizarea și controlul procesului tehnologic și de activitate a agenților economici, gărilor și stațiilor auto și totodată, execută prevederile stabilite în Regulamentul intern al Agenției Naționale Transport Auto, Regulamentul DCRAPC, precum și atribuțiile de serviciu stabilite în fișa de post.

Sarcinile de bază: 

1. Sistematizarea şi coordonarea activității echipelor mobile din subordine aflate în cadrul DCRAPC în comun cu Șeful Direcției;

2. Propune şi participă la elaborarea, modificarea actelor emise de Agenție privind îmbunătățirea activității DCRAPC;

3. Examinarea şi înaintarea propunerilor asupra proiectelor actelor normative și legislative, parvenite la Agenţie spre avizare, precum şi examinarea adresărilor cetățenilor şi agenţilor economici;

4. Supravegherea și contribuirea la îndeplinirea corectă și eficientă în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, disciplinei executorii și activitățile de monitorizare și control.

Cerințe specifice:

Studii: superioare.

Experienţă profesională: experienţă de muncă minimum 3 ani.

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului rutier;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Office.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografie de specialitate:

1. Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2. Codul Contravențional, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;

3. Codul Fiscal, (Titlul IX), aprobat prin Legea nr.1163-XII din 24.04.1997;

4. Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

5. Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 01.10.2007;

6. Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar (după caz);

f)cazier judiciar.

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6. 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 06.03.2020, ora 17.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.