Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Serviciului analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor

Published on: Joi, 07/03/2019 - 11:15am

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor

vacante din cadrul Serviciului analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor

 

      În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor  Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de:

Specialist superior (2 funcții vacante) în cadrul Serviciului analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor

Scopul general al funcţiei de specialist superior:

Efectuarea analizei în baza criteriilor de risc și planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției dînd dovadă  de o buna pregătire profesională, respectând legislația în vigoare. Ține evidenţa dosarelor de contravenție și monitorizează executarea și achitarea amenzilor contravenționale în cadrul Agenției dînd dovadă  de o buna pregătire profesională, respectând legislația în vigoare.

Sarcinile de bază: 

1. Pregătește, întocmește și perfectează dosarele contravenționale

- Recepționează procesele verbale cu privire la contravenție și materialele anexate de la colaboratorii cu drept de control ai Agenției;

- Verifică prezenţa anexelor indicate în borderou în cazul depistării greșelilor materialele se restituie executanţilor;

- Formează dosare contravenționale din materialele recepționate și atribuie numărul unic de identificare a dosarului contravențional;

- Elaborează Fişa de evidenţă a dosarului de contravenție.

2. Înregistrează și ține evidența dosarelor contravenționale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

- Ține Registrul de înregistrare și evidență a dosarelor de contravenție;

- Înregistrează dosarele de contravenție în Registrul înregistrare și evidență a dosarelor de contravenție și face mențiunea despre contravenție; 

- Face însemnările despre completarea dosarului cu materiale suplimentare și despre  circulaţia (transmiterea și primirea) dosarelor în Fişele de evidenţă a dosarelor de contravenție și în Registrul de înregistrare și evidență a dosarelor de contravenție;

- Selectează, pentru nimicire, dosarele de contravenție finisate, al căror termen de păstrare a expirat în conformitate cu legislația în vigoare.

 3. Înregistrează și ține evidența contestațiilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare

- Ține Registrul de evidență a contestațiilor;

- Expediază în instanță contestația parvenită și dosarul contravențional (original) în termenul prevăzut de legislație, păstrează dosarului expediat în copie;

- Completează dosarele contravenționale contestate cu hotărîrile judecătorești și face mențiune despre decizie în baza de date a Agenției;

 4. Monitorizează achitarea amenzilor contravenționale

- Utilizează sistemul informațional al Agenției referitor la monitorizarea achitării amenzilor contravenționale în baza proceselor verbale de contravenție;

- Recepționează informația de la Ministerul Finanțelor referitor la achitarea amenzilor contravenționale;

- Înregistrează în sistemul informațional al Agenției datele despre achitarea amenzilor contravenționale pentru fiecare proces în parte;

- Întocmește și remite scrisori către executorii judecătorești în vederea executării, în cazul neachitării amenzilor contravenționale;

- Întocmește rapoarte despre achitarea amenzilor contravenționale și despre sancțiunile contravenționale neexecutate, care le prezintă conducerii Serviciului.

5. Contribuie la punerea în aplicare a actelor legislative şi normative

- Respectă și aplică normele prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul de activitate;

- Pregăteşte proiectul răspunsului la scrisori, reclamaţii şi petiţii, repartizate de șeful serviciului pentru examinare;

- Acordă suport tematic studenţilor, care îşi desfăşoară practica.

6. Estimează nivelul de risc pentru subiecții pasibili controlului, în baza criteriilor aprobate în domeniile de competență ale Agenției

- Analizează datele subiecților pasibili controlului de stat pe domenii și /sau subdomenii activității economice; 

- Analizează datele subiecților pasibili controlului de stat pe mărimea subiectului; 

- Analizează datele subiecților pasibili controlului de stat pe istoricul conformării cu prevederile legislație și cu  prescripțiile organului de control;

- Analizează datele subiecților pasibili controlului de stat pe durata de la data efectuării ultimului control;

- Solicită informația necesară de la subiecții pasibili controlului cu sau aplicarea formularului de autoevaluare, în cazul lipsei datelor și informației.

7. Calculează valoarea riscului pentru fiecare subiecții pasibili controlului și clasifică subiecții estimați în dependență de valoarea riscului global obținut

- Calculează valoarea riscului global pentru subiecții pasibili controlului pe domeniul de activitate transport rutier;

- Calculează valoarea riscului global pentru subiecții pasibili controlului pe domeniul de activitate activități conexe transportului rutier și activități de instruire, perfecționare și atestare profesională;

- Calculează valoarea riscului global pentru subiecții pasibili controlului pe domeniul de activitate protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională;

- Calculează valoarea riscului global pentru subiecții pasibili controlului pe domeniul de activitate securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională.

 

8. Determină nivelul frecvenței și necesității acțiunilor de control în dependență de  capacitățile instituționale ale Agenției;

- Clasifică subiecții pasibili controlului în funcție de punctajul obținut pe domeniul de activitate transport rutier și selectează din clasament un număr estimativ de subiecți pasibili controlului raportat la capacitățile instituționale;

- Clasifică subiecții pasibili controlului în funcție de punctajul obținut pe domeniul de activitate activități conexe transportului rutier și activități de instruire, perfecționare și atestare profesională și selectează din clasament un număr estimativ de subiecți pasibili controlului raportat la capacitățile instituționale;

- Clasifică subiecții pasibili controlului în funcție de punctajul obținut pe domeniul de activitate protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională și selectează din clasament un număr estimativ de subiecți pasibili controlului raportat la capacitățile instituționale;

- Clasifică subiecții pasibili controlului în funcție de punctajul obținut pe domeniul de activitate securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională și selectează din clasament un număr estimativ de subiecți pasibili controlului raportat la capacitățile instituționale.

9. Planifică controalele de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției și asigură înregistrarea planului controalelor la Cancelaria de Stat și plasarea graficelor aprobate pagina web a Agenției

- Elaborează planuri preliminare privind planificarea controalele, în baza rezultatelor analitice;

- Întocmește planul anual al controalelor și stabilește cota procentuală din numărul total de controale atribuită fiecărui domeniu;

- Asigură înregistrarea planului controalelor la Cancelaria de Stat și plasarea graficelor aprobate pagina web a Agenției;

Aprobarea.

10.   controlul de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției

- Întroduce în sistemul informațional datele despre subiecții incluși în Planul controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției;

- Monitorizează executarea Planul controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției;

- Informeză Economistul șef, Șeful Serviciului despre rezultatele executării Planului controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pe domeniile de competență ale Agenției;

Calificări profesionale:

- Studii superioare în domeniul juridic și/sau economic;

- Experienţă profesională de muncă în domeniu minim 2 ani.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului rutier;

- Cunoștințe în domeniul juridic  și administrării de stat;

- Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:  De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruirea, motivarea, mobilizarea de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografie de specialitate:

 

1.                 Codul Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;

2.                 Legea nr. 160 din 22.07.2011 ,, privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;

3.                 Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,, privind evaluarea integrității instituționale”;

4.                 Legea nr. 82 din 25.05.2017 ,, integritatea ”;

5.                 Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008;

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă.

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

a) Formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) copia livretului militar (după caz);

 

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 14.03.2019, ora 17.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md sau solicitat la sediul Agenţiei.

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.