Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Linia specializată “ANTICORUPȚIE” Telefonul de contact: (+373 22) 832-065

  

LEGEA Nr. 186 din  10.07.2008 SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ       

      Capitolul V1 CONTROLUL DE STAT AL RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  Articolul 231Asigurarea controlului de stat.

Controlul de stat al respectării de către angajatori a prezentei legi şi a altor acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă este exercitat de următoarele autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale:…….

 e)   Agenția Națională Transport Auto – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului rutier;

   Articolul 232Atribuțiile autorităţilor competente în domeniul 
                            siguranţei ocupaţionale
    (1) Autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale (în continuare – autorităţi competente) efectuează controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, avînd următoarele atribuții:
    a) controlează respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile din domeniile lor de competenţă;
    b) realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare a angajatorilor şi salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    c) asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în domeniile de activitate atribuite în competenţa lor;
    d) în coordonare cu Inspectoratul de Stat al Muncii, asigură instruirea inspectorilor de muncă care activează în structura lor;
    e) difuzează public informaţii despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul siguranţei ocupaţionale;
    f) cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;
    g) comunică Inspectoratului de Stat al Muncii informaţii despre fiecare accident de muncă constatat şi cercetat în domeniul său de competenţă;
    h) transmit, anual şi la solicitare, Inspectoratului de Stat al Muncii informaţii privind activitatea desfăşurată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    i) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării cadrului normativ privind raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, în partea ce vizează activitatea de inspecţie a siguranţei ocupaţionale în domeniul său de competenţă;
    j) consultă, împreună cu Inspectoratul de Stat al Muncii, listele de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale în domeniile lor de competenţă;
    k) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional;
    l) participă, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, la elaborarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucţiuni, ghiduri și recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ privind siguranţa ocupaţională.
    (2) Autorităţile competente, în vederea executării atribuţiilor lor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, au dreptul să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoane juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor lor.

   Articolul 239Obligaţiile și răspunderea angajatorului
    (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
    a) să-i asigure inspectorului de muncă, în cadrul controlului de stat în domeniul siguranţei ocupaţionale, acces liber, la orice oră din zi sau din noapte, la locurile de muncă, în încăperile de producţie şi de serviciu pentru efectuarea inspecţiei;
    b) să prezinte documentele şi să dea informaţiile solicitate de inspectorul de muncă în timpul efectuării controlului;
    c) să asigure realizarea prescripţiilor şi a măsurilor stabilite de inspectorul de muncă în urma controlului sau a cercetării accidentelor de muncă.
    (2) Prescripţiile şi măsurile dispuse de inspectorul de muncă pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.

Securitatea și

sănătatea în muncă.

În avantajul tău.

În beneficiul companiilor

Angajații din întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se confruntă cu riscuri mai mari decât cei din întreprinderi comparabile mai mari. 82% din totalul accidentelor de muncă din Uniunea Europeană (UE) au loc în IMM deoarece, în general, IMM‑urile întâmpină dificultăți mai mari în combaterea riscurilor.

 

 În calitate de angajator, aveți responsabilitatea juridică de a proteja sănătatea și securitatea persoanelor pe care le angajați. Cu toate acestea, buna administrare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă este și în beneficiul întreprinderilor, din punctul de vedere al randamentului investițiilor, al creșterii productivității și al reputației.

 

Autoritatea Administrativă Agenția Națională Transport Auto și subdiviziunea sa serviciul control și siguranță ocupațională doresc să vă ajute să gestionați mai bine riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă. Buna gestionare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă implică recunoașterea și evaluarea riscurilor, și luarea de măsuri pentru prevenirea și reducerea acestora, prevenindu-se astfel bolile și accidentele evitabile.

De ce adoptarea de bune practici pentru sănătatea și securitatea în muncă este și în beneficiul întreprinderilor?

Randamentul investițiilor

Investițiile în resurse și know‑how pentru gestionarea securității și sănătății la locul de muncă pot fi percepute ca un obstacol, în special pentru IMM‑uri. Agenția Națională Transport Auto poate oferi însă sprijin practic prin consultări, informații și consiliere. Veți constata astfel un randament real al investițiilor: potrivit estimărilor, fondurile investite în gestionarea securității și sănătății în muncă generează un randament de peste 200%.

Impactul asupra oportunităților de afaceri

 Indiferent de motivele pentru care încheiați parteneriate cu alte organizații, este important ca antecedentele slabe în domeniul securității și sănătății să nu vă afecteze. Antecedente pozitive în domeniu vor determina nu numai economii de bani și creșterea productivității întreprinderii, ci și o mai bună reputație și șanse mai mari de a încheia parteneriate cu alte organizații.

Beneficii:

Buna administrare privind securitatea și sănătatea în muncă:

-         mărește productivitatea și îmbunătățește motivația angajaților

-         contribuie la gestionarea (limitarea) costurilor de asigurare

-         reduce costurile legate de accidente și boli

-         reduce numărul de zile de concediu medical

-         scade riscul de accidente

-         protejează viitorul personalului întreprinderii

-         reduce povara asupra serviciilor naționale de sănătate

Pe scurt, o bună administrare în domeniul securității și sănătății în muncă este în avantajul tuturor – angajatori, lucrători, economie și societate în general.

 

 

Telefonul de contact pentru sesizarea accidentelor de muncă în domeniul Transporturilor Rutiere +373-67642264

 

Atașament: 

Anunțul Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă