Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Autoritatea administrativă „Agenţia Naţională Transport Auto” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: Inspector (1 funcţie vacantă) în cadrul Direcţiei control rutier, autogări și protecția consumatorului.

Published on: Lun, 03/01/2022 - 10:05am

Scopul general al funcţiei de inspector: Monitorizarea şi controlul activităţii operatorilor de transport rutier, procesului tehnologic în gările și stațiile în trafic și la sedii precum și a respectării efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise. Combaterea transportului ilicit de pasageri și lichidarea gărilor clandestine și semiclandestine. Monitorizarea procesului și cerințelor de calitate și securitate în cadrul prestării serviciilor de transport rutier de pasageri și mărfuri. Exercitarea controlului protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier în trafic național și internațional. Examinarea și perfectarea actelor administrative parvenite de la organele administrației publice centrale și locale, precum și corespondența de la agenții economici și cetățenii Republicii Moldova. I-a parte la elaborarea reglementărilor în domeniul transportului rutier, exercită lucrul de monitorizare și coordonare a duratelor pentru conducere și odihnă a conducătorilor auto și totodată, execută prevederile stipulate în Regulamentul intern al Agenției, Regulamentului Direcției control rutier, autogări și protecția consumatorului, precum și atribuțiile de serviciu menționate în fișa postului.

Sarcinile de bază: 

      1. Monitorizarea şi controlul procesului tehnologic în activitățile de deservire de către operatorii de transport rutier, gările și stațiile auto precum și a respectării efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise;

      2. Monitorizarea și controlul îndeplinirii de către agenții transportatori străini pe teritoriul Republicii Moldova și a transportatorilor autohtoni care efectuează transporturi internaționale, a condițiilor acordurilor internaționale AETR (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele) și Acordul INTERBUS (Acordul privind transportul internațional ocazional de pasageri cu autocarul și autobuzul) și utilizarea autorizațiilor la transportul de pasageri și mărfuri;

      3. Monitorizarea și controlul respectării de către agenții transportatori a prevederilor și cerințelor acordurilor internaționale ADR (Acordul european referitor la traficul rutier

internațional de mărfuri periculoase) și ATP (Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse alimentare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi), Regulamentului transportului mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova;

4. Combaterea transportului ilicit de pasageri, mărfuri, colete și bagaje, precum și lichidarea gărilor clandestine și semiclandestine;

     5. Examinarea și înaintarea propunerilor asupra proiectelor actelor normative și legislative, parvenite în cadrul Agenției pentru avizare precum și examinarea adresărilor cetățenilor și agenților economici;

6. Monitorizarea rețelelor de realizare a biletelor la gările și stațiile auto, precum și procesul de deservire a rutelor/curselor regulate de către operatorii de transport rutier;

7. Exercitarea controlului protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier în trafic național și international ș.a.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare (juridice/economice/tehnice).

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului rutier;

-cunoaşterea obligatorie a limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi străine;

-cunoştinţe de operare la calculator: PC Office.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografie de specialitate:

 

1.                Codul Transporturilor Rutiere, adoptat prin Legea nr.150/2014;

2.                Codul Contravențional, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;

3.                Codul Fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XII din 24.04.1997;

4.                Legea integrității nr. 82/2017;

5.                Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012;

6.                Legea privind protecția consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003;

7.                Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995.

8.                Hotărârea Guvernului nr. 854/2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje;

9.                Hotărârea Guvernului nr. 437/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele tahografice;

10.           Hotărârea Guvernului nr. 475/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

11.           Regulamentul Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.539/2008;

12.           Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1073/2007.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

Cerinţe de bază:

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

Să posede limba de stat scris şi vorbit;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să fie apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exerciţiul funcţiei;

Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;

Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

Persoanele interesate pot depune personal

Dosarul de concurs la adresa: mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

 

a)Formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă;

e)copia livretului militar (după caz);

f)cazier judiciar.

 

Telefon de contact: 0(22) 833-833, mun. Chişinău, str. Aleea Gării 6.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 10.01.2022, ora 16.00 !!!

1.Formularul de participare poate fi accesat pe pagina www.anta.gov.md .

2.Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a putea fi verificată veridicitatea acestora.